Íjôl H TÉEÉΜ° ∫ Oôa‘… πjébôh

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

J ˘£ ˘Qƒ TGE° ˘μ ˘É ∫ a ˘Oô … bh ˘™ ÚH T° ˘Ñ ˘É ¿ e˘ ø ∫ ÑdG© æjô» h øjôNGB øe ∫ üŸGô° … óæY ÎØe¥ IóΠH πjÉbôH, G¤ ÓWGE¥ QÉf, Ée iOGC G¤ UGEáHÉ° óMGC G T’CUÉî° .¢

Mh† ° ˘äô dG ˘≤ ˘iƒ G e’C ˘æ ˘« ˘á ah ˘à ˘âë –≤ ˘« ˘≤ ˘ ÉH◊ çOÉ “¡ «kGó bƒàd« ∞ ÚWQƒàŸG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.