J© áaô ägódƒe ΜDGAÉHÔ¡ ‘ Rƒ“

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

âæΠYGC IQGRh dGábÉ£ ŸGh« É√ ‘ H« É¿ ùeGC,¢ ¿ ùdG{° ©ô dG© OÉ∫ àd© äÉaô äGódƒŸG μdGFÉHô¡ «á UÉÿGá° øY Tô¡`° Rƒ“ƒg 395 IÒd øY πc SáYÉ° JÚæ≤ Πdª ûÚcΰ H)IQó≤ 5 ÒÑeGC,( 790h IÒd H)IQó≤ 10 ÒÑeGC,( h ¿ òg√ àdG© áaô æÑe« á ΠY≈ SGCSÉ° ¢ S° ©ô Sh° £» üdØ° «áë ähRÉŸG G M’Cª ô20) d« Î( ûdô¡° Rƒ“dÉÑdG≠ 25.773 IÒd, dPh∂ H© ó ùàMGEÜÉ° áaÉc üejQÉ° ∞ óFGƒah dÉμJh« ∞ äGódƒŸG, ÉH V’EáaÉ° ¤ ûeÉg¢ íHQ L« ó U’CHÉë° É¡, e™ G T’EIQÉ° ¤ ¿ ŸG© ó∫ SƒdG° £» ùdäÉYÉ° dG≤ £™ ÚH WÉæŸG≥ fÉæÑΠdG« á ΠH≠ 320 SáYÉ° ‘ Tô¡° Rƒ“êQÉN áæjóe ähÒH àdG» æJ≤ £™ a« É¡ μdGAÉHô¡ dÉM« É 3 SäÉYÉ° eƒj« É.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.