Hó÷g∫ æeõdg»

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

ádƒ÷G dGáeOÉ≤ Sà° ©ó≤ ‘ S’GÚYƒÑ° ŸGÚΠÑ≤ hO¿ óYƒe Oófi SAGƒ° ‘ SGFGô° «π hG ‘ VGQ’G° » ùΠØdG° £« æ« á. Hh© Égó øe bƒàŸG™ ùJQÉ° ´ IÒJƒdG.

ØJG≥ dGÉaô£ ¿ ΠY≈ UGƒeáΠ° AGôLG äÉKOÉfi ùàd° ©á TGô¡° ΠY≈ πb’G é õ∫ øY …GC SG{zRGõØà° .

J© ó≤ äÉKOÉÙG ‘ æŸGá≤£ hG ‘ TGhæ° ø£.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.