Ùcƒd° ªƒzqƒñ Hqóe eƒπød« ùææ° » ΠJRGÈDG»

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ÚY a ˘Π ˘eƒ ˘« ˘æ ˘ùæ ° ˘» H ˘£ ˘π dG ˘Qhó … jRGÈdG ˘Π ˘» d ˘μ ˘Iô dG ˘≤ ˘Ωó ÜQóŸG a ˘fÉ ˘Qó ‹ ùcƒd° ªƒZQƒÑ d≤ «IOÉ jôa≤ ¬ àŸG© Ì.

ShÑ° ≥ Πdª ÜQó ùcƒd° ªƒZQƒÑ b« IOÉ eƒΠa« ùææ° » IÎØd Lh« Iõ πÑb 27 ÉeÉY Shƒ° ± ƒàj¤ ùŸG° dhƒD« á ÉØΠN Πdª ÜQó HGB« π ÉZGôH òdG… bGC« π H© ó 5 FGõgº aO ˘© ˘à ˘¬ G¤ e˘ æ˘ £˘ ≤˘ á dG˘ ¡˘ Ñ˘ ƒ• ‘ ùŸG° ˘HÉ ˘≤ ˘á ΠÙG˘ «˘ á e˘ £˘ Π˘ ™ S’G° ˘Ñ ˘ƒ ´ QÉ÷G.… Sh° ˘Ñ ˘≥ d ˘Π ˘ª ˘ÜQó d ˘ùcƒ °˘ ª˘ Ñ˘ ZQƒ˘ ƒ dG˘ Ñ˘ dɢ ≠ e˘ ø dG˘ ©˘ ª˘ ô 61 Y ˘eÉ ˘É J˘ ÖjQó e˘ æ˘ à˘ Öî πjRGÈdG ÉjQh∫ ójQóe S’GÊÉÑ° . Ébh∫ eƒΠa« ùææ° » ΠY≈ bƒe© ¬ ΠY≈ âfÎf’G fG¬ bh™ YGó≤ àM≈ fájÉ¡ dG© ΩÉ.

Ébh∫ ùcƒd° ªƒZQƒÑ : dƒJ{« â ùŸG° dhƒD« á øe πLGC SGà° ©IOÉ üàf’GäGQÉ° . Gòg jôØdG≥ ùNô° çÓK äÉjQÉÑe ‘ jôW≤ ¬ RƒØΠd ΠHÖ≤ QhódG… ΠjRGÈdG» ΩÉY .2012 Sƒ° ± hÉëf∫ ædGVƒ¡ ¢ øe VƒdG° ™ òdG… øëf a« ¬ dÉM« É fh© «ó √ G¤ Vh° ˘© ˘¬ dG ˘ò … ùj° ˘à ˘ë ˘≤ ˘¬ z. ch˘ É¿ d˘ ùcƒ° ˘ª ˘Ñ ˘ZQƒ ˘ƒ b˘ OÉ e˘ æ˘ à˘ Öî jRGÈdG˘ π d˘ Π˘ Ø˘ Rƒ μH SÉC¢ ÉcÒeG Hƒæ÷G« á ΩÉY 1999 RôMGh Nª ùá° dGÜÉ≤ ‘ QhódG… ΠjRGÈdG» e™ ájófG ãæjQƒc« ùfÉ¢ hôjRhôch SGÒŸÉHh¢ ShSƒàfÉ° .¢ RÎjhQ)(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.