ƑHGC QƑYÉA j© Vô¢ ch« Π» Πe∞ ÚMRÉÆDG

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

SGà° πÑ≤ ôjRh ûdG° hƒD ¿ àL’Gª YÉ« á πFGh ƒHGC QƒYÉa ‘ Ñàμe¬ ‘ IQGRƒdG, ùe° ádhƒD VƒØe° «á G’ · IóëàŸG ûd° hƒD¿ ÚÄLÓdG ‘ ÉæÑd¿ f« âæ c« Π» , VôYh¢ e© É¡ SπÑ° ØJ© «π àdG© hÉ¿ ‘ Πe∞ ÚMRÉædG ùdGÚjQƒ° , HÉàeh© á ÷GOƒ¡ ûŸGácΰ ‘ Gòg ÉÛG.∫ cª É SGà° πÑ≤ ƒHGC QƒYÉa kGóah øe GOÉ– ŸG≤ ©øjó fÉæÑΠdG« Ú.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.