Hôdg© á dh« ù¢ bª ô øjódg

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

OQh ‘ e ˘Vƒ ° ˘ƒ ´ fG ˘à ˘î ˘HÉ ˘äÉ GOÉ– c ˘Iô dG ˘≤ ˘Ωó ùeG,¢ SG° ˘º MG˘ ª˘ ó b˘ ª˘ ô øjódG fÓYÉH¬ õéY GOÉ–’ òdG… ΠH≠ Πe« QÉ 125h Πe« ƒ¿ 800h dG∞ IÒd, üdGhë° «í G¿ fiª Oƒ HôdG© á ƒg òdG… ûbÉf¢ ÑdG« É¿ ÉŸG‹ øΠYGh b« ªá dG© õé QÉÑàYÉH√ ÚeG üdGhóæ° ¥ ‘ áæéΠdG dG© Π« É ùdGHÉ° á≤.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.