IQHO Éféeôh ùdgájƒæ° ùæàπd¢

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

‘ dG« Ωƒ G◊ OÉ… ûYô° IQhód OÉf… ÉfÉeôH ùdGájƒæ° áMƒàØŸG dG73` ùæàΠd¢ àdG» æj¶ ªÉ¡ ΠY≈ ÑYÓe¬ ‘ SQóeá° ÉfÉeôH dG© dÉ« á â– SG° º c{ ˘ SÉC¢ G zRQ’C hâ– TG° ˘Gô ± GOÉ– dG ˘Π ˘© ˘Ñ ˘á Hh ˘Yô ˘jÉ ˘á S{° ˘ùeÉ ° ˘fƒ ˘z≠ ûÃhácQÉ° 343 ÉÑY’ áÑY’h, SâΠé° èFÉàædG dÉàdG« á:

[ QƒcòdG: áÄa 12 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa hhGQ∫ Hõj∂ ΠY≈ S° «SÉÑ à°« É¿ eƒH¨ øJQÉ 9,4- áÄa 14 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa Ëôc UΠ° «Ñ » ΠY≈ ΠjG» TÜÉ¡° 9,4- RƒLh± b« áeÉ ΠY≈ øjGQ ÜGôc 9,2- ThôcÉ° æjOQÉe» ΠY≈ SπjÒ° QƒN… 9,6- Sh° «jQó ∂ S° ªáMÉ ΠY≈ hhGQ∫ Hõj∂ 9.0- áÄa 18 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa ΣQÉe ùHÊÉà° ΠY≈ hóÑY ÑY« ó 9,5- Qƒfh f© ªá ΠY≈ e« ûÉ° ∫ S° ©IOÉ 9,4- SƒdQÉch¢ T° ªü ¢ ΠY≈ fGO« É∫ Qƒ‰ 9.0- ÉLôdG:∫ RÉa OGƒL Yª «ù ¢ ΠY≈ S° ªÒ TIOÉë° 9,4- eGQh» ΠjÓY» ΠY≈ S° «jQó ∂ S° ªáMÉ 9,0- øJQÉeh Sà° «ôΠà ΠY≈ ÊGO SΩƒΠ° 9,6- ÉjôHÉZh∫ ùdƒH¢ ΠY≈ ÚeGC UÒØ° 9.6- LhR» ÉLôdG:∫ RÉa TÒ≤° VÉahπ° ΠY≈ OhhGO Th° ˘ª ü¢ 9,8- Uh° ˘Π ˘« ˘Ñ ˘» Th° ˘ë ˘IOÉ Y ˘Π ˘≈ M˘ Ñ˘ «˘ ≤˘ á Mh˘ jÉ∂ 9,3- Sh° ªáMÉ Sƒjh∞° ΠY≈ T° ¡« Ö ÑYh« ó 9.1-

[ G çÉf’E: áÄa 14 Sáæ° aª É hO¿ : äRÉa ÚdGC TΠ° «É£ ΠY≈ IOÉZ QƒàH 9,8- h QhQhGC fGC ˘£ ˘ƒ ¿ Y ˘Π ˘≈ fGC ˘jQó ˘É eR ˘μ ˘ë ˘π 9.2- ùdG° ˘« ˘äGó : a ˘äRÉ d ˘GQƒ U° ¡« ƒ¿ ΠY≈ ùΠjGÉ° Ωôc 9.1- áÄa 18 Sáæ° aª É hO¿ : äRÉa QhQhGC fGC ƒ£¿ ΠY≈ ùjôJ° » ƒH Yôe» 9,6- jÉZh« π ƒH hóÑY ΠY≈ GQƒf G◊ ùø° 9.3-

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.