Πggc ádhódg ÷Gh« û¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

HÉJh™ { LhGC¬ eÓc» G¤ J« QÉ ùŸG{à° πÑ≤,{ h ¤ Lª Qƒ¡ J« QÉ ùŸG{à° πÑ≤,{ Lhª Qƒ¡ FôdG« ù¢ ûdG° ¡« ó aQ« ≥ G◊ ôjô… ‘ πc ÉæÑd¿ , Öéjh ¿ ùj° ª© ¬ πc fÉæÑΠdG« Ú, ûHhπμ° UÉN¢ ûdGÜÉÑ° , øjòdG gº ùŸGà° πÑ≤, àfGCº J© ƒaô¿ ¿ ûHQÉ° G S’Có° Qôb òæe ƒëf SÚàæ° ¿ G◊ π MƒdG« ó LGƒŸá¡ IQƒãdG ùdGájQƒ° , ƒg ¿ üj° Qƒu ¿ πc MGh ór V° óq,√ ƒg øe dG{IóYÉ≤ ,{ ÒØμJh… àehô£ ± ØæYh» æYh« ,∞ h’ ójôj óÑe ádhódG, øeh ŸG ócƒD ¿ kGAõL ’ õéàj øe òg√ ádhÉÙG, TÉØdGáΠ° H PÉE¿ ΠdG¬ , ¿ àjº üJôjƒ° ùdG° áæq ‘ ÉæÑd¿ , ΠY≈ fGC¡ º àeƒaô£ ¿ ƒjÒØμJh¿ hY æØ «q ƒ¿ , h’ hójôj¿ ádhódG, Πdhª Iô G d’C∞ ƒbGC∫ πμd óMGh ûeΣQÉ° Hò¡ √ ŸGádƒ≤ ùdGî° «áØ , øëf J« QÉ aQ« ≥ G◊ ôjô,… øëf ûehô° ´ aQ« ≥ G◊ ôjô,… øëf J« QÉ ùŸG{à° πÑ≤,{ øëf J« QÉ æWh» , Êóe, WGôbƒÁO» , aôj¢† dG© æ∞ πμH TGCdÉμ° ¬, ûehYhô° ¬ MƒdG« ó ƒg ádhódG, øëf ’ øμÁ ¿ êôîf øY ûehô° ´ ádhódG, øëfh πgGC ádhódG, h πgGC ÷G« û,¢ ÷Gh« û¢ ÉfO’hGC h ÉæJƒNGC, SÉHh° ªμ º OhGC ¿ LhGC¬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.