Jƒæj¬ bƒàh« ™ dg© ó≤ ÷Gª YÉ» ójó÷g

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

Täôμ° IôFGO üŸGQÉ° ± ‘ üeáëΠ° ædGäÉHÉ≤ ‘ dG{äGƒ≤ fÉæÑΠdG« zá ‘ H« É¿ ùeGC,¢ L{ª «™ øjòdG SgÉ° ªGƒ ‘ QGôbGE bƒJh« ™ dG© ó≤ ÷Gª YÉ» ójó÷G UÉNhá° FQ« ù¢ GOÉ– fäÉHÉ≤ ØXƒe» üŸGQÉ° ± ‘ ÉæÑd¿ êQƒL G◊ êÉ FQh« ù¢ fáHÉ≤ üŸGQÉ° ± ‘ ähÒH SGCó° QƒNz… .

c ˘ª ˘É T° ˘μ ˘äô FQ ˘« ù¢ L ˘ª ˘© ˘« ˘á üŸG° ˘QÉ ± a˘ ùfGô° ˘Gƒ H˘ SÉ° ˘« ˘π dG˘ ò… S{° ˘© ˘≈ GógÉL ◊π òg√ ùŸG° zádÉC.

h TGC° ˘QÉ dG ˘Ñ ˘« ˘É ¿ G¤ G¿ HG ˘Rô e ˘É J† ° ˘ª ˘æ ˘¬ g ˘Gò dG ˘© ˘≤ ˘ó g ˘ƒ { ûfGE° ˘AÉ U° ˘æ ˘hó ¥ J ˘© ˘VÉ ° ˘ó … d˘ SÓ° ˘à ˘Ø ˘IOÉ e˘ ø S’G° ˘ûà °˘ Ø˘ AÉ H˘ ©˘ ó dG64` Y ˘Ée ˘É ‘ dG ˘âbƒ G◊ É‹ HÉàeh© á dG© ªπ ΠY≈ ÖJGôdG àdGóYÉ≤ … M’zÉ≤ .

äÈàYGh IôFGódG G¿ Ée{ ” –≤ «≤ ¬ üŸáëΠ° üŸGaô° «Ú ƒg AõL øe Mbƒ≤ ¡º ΠY≈ πeG –≤ «≥ ójõŸG ‘ G ΩÉj’C Gh T’Cô¡° ŸGzáΠÑ≤ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.