Íæe Soƒæ° ¿ Aƒéπdg ùdg° «SÉ °» ‘ Sƒeƒμ° ùjoó° Váhô° Πd© äébó G còe’c« á `G`` Shôd`° «á

Al-Mustaqbal - - Féxh∞ Yägqé≤ Eüƒπ£ Ñπd« ™ T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

Tπμ° íæe ùŸGûà° QÉ° ùdGHÉ° ≥ ‘ ádÉch øe’G dGeƒ≤ » cÒe’G» OQGhOG SOƒæ° ¿ AƒéΠdG ùdG° «SÉ °» ‘ ShQ° «É ‘ ÚM fG¬ eÜƒΠ£ ‘ äÉj’ƒdG IóëàŸG ùàdÑjô° ¬ e© äÉeƒΠ S° ˘jô ˘á , V° ˘Hô ˘á d ˘Π ˘© ˘bÓ ˘äÉ cÒe’G ˘« ˘á dG ˘Shô ° ˘« ˘á àŸG˘ Jƒ˘ Iô SGSÉ° É°, ΠY≈ Ée Q iGC AGÈN YGhAÉ°† ‘ fƒμdG¨ Sô.¢

âfÉch IQGOG FôdG« ù¢ cÒe’G» ΣGQÉH ÉeÉHhG äóHG ΠeGÉ¡ ‘ IOÉYG{ ÓWGz¥ dG© äÉbÓ e™ üN° º äÉj’ƒdG IóëàŸG ùdGHÉ° ≥ ‘ MáÑ≤ G◊ Üô IOQÉÑdG, ÒZ G¿ FôdG« ù¢ ShôdG° » ÒÁOÓa ÚJƒH ⁄ ÜhÉéàj GÒãc e™ Gòg dG© Vô¢ HGh≈≤ ΠY≈ bƒe∞ ôJÉa.

jh ˘cò ˘ô ¿ S° ˘æ ˘Oƒ ¿ e ˘£ ˘Π ˘Üƒ ‘ TGh° ˘æ ˘£ ˘ø d ˘ùà ° ˘jô ˘Ñ ˘¬ e© äÉeƒΠ Sájô° ƒM∫ èeGôH áÑbGôe cÒeG» , Hh≤ » dÉYÉ≤ ‘ óMG eäGQÉ£ Sƒeƒμ° IóŸ ÌcG øe Tô¡° ‘ àfG¶ QÉ âÑdG ‘ Vh° ©¬ .

aQhâ°† ShQ° «É ùJΠ° «ª ¬ G¤ äÉj’ƒdG IóëàŸG, àëæeh¬ ÿGª «ù ¢ AƒéΠdG ùdG° «SÉ °» âbƒŸG IóŸ Sáæ° , Ée æμe¬ øe êhôÿG ΠY≈ Lh¬ ùdGáYô° øe ŸGQÉ£ H© «Gó øY ΩÓY’G LƒàdGh¬ G¤ bƒe™ Sô° .…

bh ˘É ∫ ùdG° ˘ÒØ cÒe’G ˘» ùdG° ˘HÉ ˘≥ ‘ chG ˘fGô ˘« ˘É S° ˘à ˘« ˘Ø ˘ø ôØjÉH øe e© ó¡ chôH« æ¨ õ ‘ TGhæ° ø£ Gòg{ d« ù¢ GÈN L« zGó.

Oófh YGAÉ°† QÉÑc ‘ fƒμdG¨ Sô¢ cÒe’G» ÿÉHIƒ£ dG ˘Shô ° ˘« ˘á e ˘© ˘jÈà ˘ø fG ˘¡ ˘É ùJ° ˘Oó V° ˘Hô ˘á G¤ dG ˘© ˘bÓ ˘äÉ àŸG ˘Jƒ ˘Iô SG° ˘SÉ ° ˘É ÚH dG ˘Ñ ˘Π ˘jó ˘ø H ˘Ø ˘© ˘π dG˘ æ˘ Gõ´ ‘ S° ˘jQƒ ˘É áfGOGh ŸG© VQÉ¢ ShôdG° » dG« ùμ° » ædÉaÉf» .

bh ˘É∫ FQ ˘« ù¢ æ÷ ˘á dG ˘© ˘bÓ ˘Éä LQÉÿG ˘« ˘á ‘ ùΠ›¢ ûdG° «ñƒ äôHhQ e« õjóææ G¿ OQGhOG{ SOƒæ° ¿ QÉa fÉμeh¬ ‘ μfiª á cÒeG« á, dh« ù¢ ÓLQ GôM ùjëà° ≥ AƒéΠdG ‘ ShQ° ˘« ˘zÉ . VGh° ˘É ± fG ˘¬ Ã{© ˘õ ∫ Y ˘ø c ˘ƒ ¿ ShQ° ˘« ˘É æ“˘ë ˘¬ AƒéΠdG ùdáæ° , Éa¿ òg√ ÿGIƒ£ ûJπμ° SÉμàfG° ¬ Πd© äÉbÓ cÒe’G« á ShôdG° «zá .

OQh ùdGQƒJÉæ° ÷Gª Qƒ¡… ƒL¿ ÚcÉe ΠY≈ QGôb Sƒeƒμ° ‘ J ˘© ˘Π ˘« ˘≥ S° ˘NÉ ˘ô Y˘ Π˘ ≈ e˘ bƒ˘ ™ J˘ Îjƒ c˘ Öà a˘ «˘ ¬ S{° ˘æ ˘Oƒ ¿ j ˘Ñ ˘≤ ˘≈ ‘ H ˘OÓ ûdG° ˘Ø ˘aÉ ˘« ˘á Mh ˘≤ ˘ƒ ¥ ùf’G° ˘É ¿. M˘ É¿ dG˘ âbƒ Πd† °¨ § GOó› ΠY≈ dP∂ QõdG IOÉY’ ÓWG¥ dG© äÉbÓ e™ ShQ° «zÉ .

íŸGh dG ˘æ ˘WÉ ˘≥ H ˘SÉ ° ˘º dG ˘Ñ ˘« â H’G ˘« ¢† L ˘É … c ˘ÊQÉ G¤ MG ˘à ˘ª ˘É ∫ G¿ j˘ ≤˘ Wɢ ™ HhG˘ eɢ É b˘ ª˘ á FQ˘ SÉ° ˘« ˘á cÒeG˘ «˘ á ShQ° ˘« ˘á eIQô≤ ‘ eΠ£ ™ ƒΠjG∫ πÑb bª á Ûª áYƒ dG© ûøjô° ‘ SÉ° ¿ HSô£ ÆÈ°.

bh ˘É ∫ c ˘ÊQÉ ûf{° ˘© ˘ô H ˘î ˘« ˘Ñ ˘á eG˘ π c˘ IÒÑ M˘ «˘ É∫ JG˘ î˘ PÉ ShQ° «É Gòg dGQGô≤ ΠY≈ ZôdGº øe eÉæÑdÉ£ VGƒdGáë° GóL dGh ˘≤ ˘fÉ ˘fƒ ˘« ˘á ‘ dG ˘© ˘Π ˘ø h‘ ùdÉÛG¢ UÉÿG° ˘á MÎH ˘« ˘π S° ˘æ ˘Oƒ ¿ G¤ dG ˘j’ƒ ˘äÉ àŸG ˘ë ˘Ió d ˘μ ˘» j ˘LGƒ ˘¬ J’G ˘¡ ˘eÉ ˘äÉ LƒŸGá¡ Vó° z√. VGhÉ° ± ÉæfG{ f≤ «º ihóL Yó≤ bª á ΠY≈ VAƒ° dPz∂ .

TGh° ˘ÉQ G¤ G¿ g{ ˘ò ˘√ ÿG£ ˘ƒ ˘I e ˘ø L ˘ÉÖf G◊ μ ˘eƒ ˘ á ShôdG° «á JVƒ≤ ¢ SÓé° ÓjƒW øe àdG© hÉ¿ ‘ É›∫ Vôa¢ dG ˘≤ ˘fÉ ˘ƒ ¿, J ˘© ˘hÉ ¿ J ˘© ˘Rõ e ˘ NƒD ˘Gô H ˘© ˘ó J ˘Ø ˘äGÒé e˘ KGQɢ ƒ¿ SƒHzø£° .

øe Là¡ ¬, ÈàYG ùdGÒØ° ùdGHÉ° ≥ ‘ fGôchG« É Sà° «øØ ôØjÉH G¿ aGπ°† Sh° «áΠ Πdª †° » Éeób μJª ø ‘ LGƒeá¡ ÿGIƒ£ ShôdG° «á OôH e© óà.∫ Ébh∫ ùd{â° KGhÉ≤ øe G¿ SQɇ° ˘á dG† ° ˘¨ ˘§ ûdG° ˘jó ˘ó S° ˘ƒ ± ùJ° ˘YÉ ˘zó . VGh° ˘É ± ’{ f© ô± äGQÈŸG àdG» aO© â ShôdG¢ G’ ¿ G¤ Gòg dGQGô≤ Gójó–, øμd ÚJƒH âÑKG fG¬ ÜhÉéàj ûHπμ° S° «Å GóL e™ àdGzäGójó¡ .

Gh¿ Éc¿ ÉeÉHhG S° «à ©Vô ¢ àMª É àf’äGOÉ≤ TIójó° ‘ ÉM∫ ûeàcQÉ° ¬ ‘ dG≤ ªá , Éb∫ ôØjÉH G¿ ùdG{° GƒD ∫ ØdG© Π» ƒg G¿ Éc¿ ÚJƒH ùeà° ©Gó ÷© π òg√ dG≤ ªá IAÉæH ëH« å ùJôØ° ‘ fájÉ¡ ŸGÉ£ ± øY èFÉàf QÈJ ãdGª ø ùdG° «SÉ °» òdG… S° «aó ©¬ FôdG« ù¢ ‘ πNGO OÓHz√ .

âdÉbh WÉædGá≤ SÉH° º IQGRh LQÉÿG« á QÉe… QÉg± fG¬ S° «à º jGÉ°† dG¨ AÉ àLGª É´ AGQRƒd LQÉÿG« á ÉaódGh´ ÚH øjóΠÑdG. æμdÉ¡ TGäQÉ° G¤ G¿ øjóΠÑdG J© ÉfhÉ ‘ ä’É› e ˘ã ˘π G ◊Üô ‘ aG ˘¨ ˘ùfÉ ° ˘à ˘É ¿ Hh ˘fô ˘eÉ ˘è jG ˘Gô ¿ dG ˘æ ˘hƒ … ØNh¢† S’GáëΠ° ájhƒædG.

âdÉbh G¿ øjóΠÑdG ÉfÉc{ ‘ ájÉZ VƒdG샰 ÉH¿ Gòg Éãe∫ Y ˘Π ˘≈ e ˘Vƒ ° ˘ƒ ´ f ˘jô ˘ó e ˘© ˘à÷É ˘¬ Y ˘Π ˘≈ fG˘ Ø˘ OGô h’ f˘ jô˘ ó√ G¿ æj© ùμ¢ SÉÑΠ° ΠY≈ dG© ábÓ àeôHzÉ¡ .

Lh ˘ÉA dG ˘≤ ˘QGô dG ˘Shô ° ˘» ‘ âbh J ˘LGƒ ˘¬ IQGOG HhG ˘Ée ˘É àfGäGOÉ≤ ‘ fƒμdG¨ Sô¢ òdG… iôj ‘ dG¶ hô± àŸG JÉC« á Y ˘ø ùJ° ˘jô ˘Ñ ˘äÉ S° ˘æ ˘Oƒ ¿ aG† ° ˘π a ˘Uô °˘ á e˘ æ˘ ò g˘ é˘ ª˘ äÉ 11 ƒΠjG∫ 2001 dÑ°† É¡£.

h‘ 24 GôjõM¿ ÑMG§ ùΠ›¢ ÜGƒædG QÉØH¥ VÄ° «π GóL ùe° ©≈ Øÿ¢† πjƒ“èeGôH ádÉcƒd øe’G dGeƒ≤ » J ˘¡ ˘ó ± G¤ L ˘ª ˘™ H ˘« ˘fÉ ˘äÉ üJ’G° ˘ä’É dG ˘¡ ˘JÉ ˘Ø ˘« ˘á ÚjÓŸ cÒe’G« Ú.

hâ– dG† °¨ § ójGõàŸG øe fƒμdG¨ Sô,¢ Yª äó IQGOG ÉeÉHhG HQ’G© AÉ hâ– T° ©QÉ ûdGaÉØ° «á G¤ aQ™ ùdGájô° øY ôeG bFÉ°† » éj« õ Lª ™ H« äÉfÉ üJ’Gä’É° dGØJÉ¡ «á .

dGh ˘à ˘≤ ˘≈ HhG ˘eÉ ˘É H ˘© ˘ó X ˘¡ ˘ô ÿGª ˘« ù¢ ûY° ˘Iô f ˘ÜGƒ e ˘ø G◊ ÚHõ ûbÉæŸá° b† °« á áÑbGôŸG ‘ äÉKOÉfi UhØ° É¡ dGÉaô£ ¿ fÉHÉ¡ zIAÉæH{.

AÉLh ‘ H« É¿ UGQó° √ ÑdG« â H’G« ¢† G¿ FôdG{« ù¢ J© ó¡ ÉH¿ UGƒjπ° jôah≤ ¬ àdG© hÉ¿ ûHπμ° Kh« ≥ e™ fƒμdG¨ Sô¢ ƒM∫ òg√ ùŸGπFÉ° ÓN∫ S’GHÉ° «™ T’Ghô¡° ŸGzáΠÑ≤ .

Ébh∫ ôØjÉH G¿ ùŸG° ÚdhƒD ‘ IQGO’G ƒdhÉëj{¿ OÉéjG Sh° «áΠ ◊ª ájÉ èeGÈdG àdG» Ée GƒdGR j© àhó≤ ¿ fGÉ¡ e¡ ªá øeÓd dGeƒ≤ », ShΠ° ⣠ŸG© äÉeƒΠ àdG» ” ûμdG∞° æYÉ¡ dGAƒ°† ΠY≈ òg√ zèeGÈdG. àNhº ΣÉæg{ dG« Ωƒ ÒãμdG øe S’GáΠÄ° àdG» S° «àëà º ΠY« ¡º OôdG ΠY« É¡ G¿ GhOGQG V° ªÉ ¿ SGà° ªQGô YOº fƒμdG¨ Sô¢ dò¡ √ zèeGÈdG. G)± Ü(

[ ShQ° » üàj° íØq Uë° «áØ { ùaRGEà° «zÉ äóHh UIQƒ° SOƒæ° ¿ eÉfih« ¬ ƒJÉfGC‹ ûJƒcÉæjÒ° ΠY≈ üdGáëØ° G

h’C.¤

) Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.