Òæe dgádƒø£

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ Ωgc J» "» -

[ òæeh àe≈ h âfGC SôJ° º? ` òæe àdƒØW» . ódGh… ΠYª æ» SôdG° º aƒ¡ SQO¢ ‘ óMGC ŸG© ógÉ Éch¿ Sôj° º ûHπμ° L« ó. Éch¿ jGCÉ°† UaÉë° « kGRQÉH ‘ ΩƒΠY ÑdG« áÄ. [ øeh øjGC âJGC dG« ∂ ΠJ∂ áÑZôdG üàHeÉ° «º G AÉjR’C?

` ‘ eÉL© á ΠjG« Gƒæ, âfÉc G AÉjR’C kGAõL øe dG© Vhô¢ ùŸGMô° «á àdG» Éæc feó≤ É¡. Éæμa àf© Πº c« ∞ Sôf° ªÉ¡ jGh°† c« ∞ üØfΠ° É¡ îfh« É¡£. øμd UG° ˘bó ˘FÉ ˘» ⁄ j ˘¡ ˘à ˘ª ˘Gƒ e ˘ã ˘Π ˘» a ˘ fÉC ˘É c ˘âæ e ˘æ ˘aó ˘© ˘ d ˘üà ° ˘ª ˘« ˘º G jR’C˘ AÉ ûdGh° ˘© ˘ô ùŸG° ˘à ˘© ˘QÉ cÉŸGh ˘« ˘êÉ ch ˘fÉ ˘Gƒ j˘ aó˘ ©˘ ƒ¿ ‹ SQ’C° ˘º d˘ ¡˘ º a˘ Vhô° ˘¡ ˘º àŸG˘ Lƒ˘ Ñ˘ á ΠY« ¡º . ΩÉY ,2001 VôY¢ ΠY» góMGCº ƒgh øe jGdÉ£ «É ¿ SGCù° ¢ QGód üJ° ª« º ãd« ÜÉ ÉLôdG.∫ aófÉa© â G¤ dG© ªπ âdõfGh hGC ∫ ácQÉe dÉLQ« á, Kº fÉãdG« á.. Uhƒ° ’ G¤ aO© äÉ üJeÉ° «º Sájƒæ° UhâΠ° a« É¡ dG« Ωƒ G¤ bôdGº .17 h‘ dG© ΩÉ ,2012 Éc¿ GƒæY¿ üàdGeÉ° «º ûdG° ©ájô ghOƒæμJ{« ª« zÉ. [ πgh ùŸGìô° üeQó° Mh» üàdeÉ° «ª ?∂

` cGC« ó. dhó≤ SQ° ªâ äÉgƒjÉe ùfFÉ° «á dGò¡ üdG° «∞ ΠchÉ¡ øe Mh» HQGC™ Tüî° °« äÉ d« dGÈ« á ‘ ïjQÉJ G ÜO’C ùŸGhìô° : ƒŸÉa¿ T)üî° °« á dG{© äÉbÓ ÿGIô£ ( cQÉeh« õ ShOOÉ° OQƒdh ThQù° ΰ ÉaƒfGRÉch. eh© ¶ª É¡ fGΠ£ â≤ a« É¡ øe ƒjÉe{z√ ƒŸÉa¿ ‘ dG{© äÉbÓ ÿGzIô£ ájGhQ ƒΠc’hO àdG» ùÑàbGà° É¡ Πdª ùìô° ‘ dG© ΩÉ VÉŸG° » ‘ ùe{ìô° dƒJ’« «¬ z

[ ûŸGídÉ° ûdGájƒà° ûdAÉà° 2013 ``.2014```

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.