Tghæ° ø£

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

J πgÉC àæLQ’G« æ» GƒN¿ øJQÉe O∫ hôJƒH üŸGæ° ∞ hG’ QhóΠd HQ ˘™ dG ˘æ ˘¡ ˘FÉ ˘» e ˘ø IQhO TGh° ˘æ ˘£ ˘ø cÒe’G ˘« ˘á dG dhó˘˘ «˘ á d˘ Π˘ à˘ ùæ,¢ dÉÑdGh¨ á ÉgõFGƒL 2951^ Πe« ƒ¿ Q’hO óæY ÉLôdG∫ 235h ÉØdG Y ˘æ ˘ó ùdG° ˘« ˘äGó , dPh∂ H ˘Ø ˘Rƒ √ Y ˘Π ˘≈ S’GGΰ ‹ H ˘fô ˘OQÉ J˘ eƒ˘ «˘ ûࢠHGôdG™ ûYô° 6 - 3 6h - .3

àΠjh≤ » O∫ hôJƒH òdG… VÉN¢ LGƒeÚà¡ ÿGª «ù ¢ H© ó G¿ J© âΠ£ JGQÉÑe¬ e™ cÒe’G» øjGQ ùjQÉgƒ° ¿ ‘ QhódG ÊÉãdG 6) - 1 7h - 5( ùHÖÑ° e’GQÉ£ , ‘ HQ™ ædGFÉ¡ » jôa’G≤ » Hƒæ÷G» c« øØ SQófGƒ° ¿ ùdGHÉ° ™ òdG… J¨ ÖΠ ΠY≈ cÒe’G» OQÉe… a« û¢ 7 - 6 7) - ( 6h - 1 dPh∂ H© ó G¿ üΠîJ¢ jGÉ°† øe S’GGΰ ‹ ùÁÉL¢ çQhƒcGO RƒØdÉH ΠY« ¬ 6 - 3 3h - 6 6h - 4 ‘ QhódG ÊÉãdG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.