Dg© Qƒã ΠY≈ S° «IQÉ ıgƒ£ ± G◊ «É ‹ ábhôfi

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

äóLh S° «IQÉ ıGƒ£ ± íàa ΠdG¬ àe≈ íàa ΠdG¬ G◊ «É ,‹ gh» øe ƒf´ Sôe° «Só ¢ SAGOƒ° ƒΠdG¿ –ª π áMƒΠdG bQº ábhôfi806070 óæY jôW≥ ÉjQ¥ - ôjO ƒfR¿ , ƒgh d« ù¢ ΠNGóHÉ¡ .

Éch¿ àNG∞£ G◊ «É ,‹ ƒgh øe dGƒe« ó ÉàÑdO 1962 øeh SÉμ° ¿ IQÉM Uôî° , øe ΩÉeG SÎæ° G◊ ªGô GRÓH ‘ RôØdG∫ Ωƒj ÷Gª ©á .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.