Øy fπ≤ Ωódg Gh◊ ø≤ àdghñ≤ «π ‘ Tô¡° üdg° «ΩÉ

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

‘ T° ˘¡ ˘ô eQ† ° ˘É ¿ J ˘Ìμ SGC° ˘Ä ˘Π ˘á üdG° ˘FÉ ˘ª Ú ‘ G{ M’C ˘μ ˘ΩÉ ûdG° ˘Yô «˘ ˘zá M ˘ƒ ∫ üdG° ˘« ˘ΩÉ Xh ˘ahô ˘¬ Π›˘ á { NGB˘ ô S° ˘YÉ ˘zá 17) “˘Rƒ 2013( ûf° ˘äô e˘ ≤˘ Hɢ Π˘ á e˘ ™ FQ ˘« ù¢ æ÷ ˘á dG ˘Ø ˘à ˘iƒ ‘ G{ gR’C ˘zô S° ˘© ˘« ˘ó Y ˘eÉ ˘ô , W ˘MQÉ ˘á Y ˘Π ˘« ˘¬ L ˘ª ˘Π ˘á e ˘ø ùàdGÉ° ä’hD, øe ŸGáΠHÉ≤ fà≤ :∞£ [ πg Rƒéj Πdª ô IGC ¿ ùJà° ©ª π ܃ÑM æe™ G◊ «?¢† J ˘iô H ˘© ¢† dG ùæ˘° ˘AÉ G¿ e ˘æ ˘™ f ˘hõ ∫ dG ˘Ωó ‘ eQ† ° ˘É ¿, üj° ˘í üdG° ˘Ωƒ jh ˘Ø ˘õ ¿ óFGƒØH eQÉ°† ¿ øe U° «ΩÉ øeh UIÓ° íjhGÎdG IAGôbh dGô≤ ¿, Gògh ’ H SÉC¢ H¬ T° ˘Yô ˘ , h’ j ˘Lƒ ˘ó dO ˘« ˘π j ˘ë ˘Ωô dP∂ ‘ c ˘à ˘ÜÉ hGC S° ˘æ ˘á , h’ ‘ e ˘ KÉC ˘Qƒ ùdG° ˘Π ˘∞ üdGídÉ° .. πH AÉL ‘ ŸG QƒKÉC æY¡ º fG¡ º Éc¿ éj« hõ¿ ùæΠdAÉ° ‘ Sƒe° º G◊ è G¿ àj© ÚWÉ Ée æÁ™ hõf∫ ΩódG àM≈ ’ øeôëj øe AGOG ûdG° ©ôFÉ àdG» ûJΰ • a ˘« ˘¡ ˘É dG ˘£ ˘¡ ˘IQÉ , c ˘dÉ ˘£ ˘Gƒ ± M ˘ƒ ∫ dG ˘Ñ ˘« â üdGh° IÓ˘ ‘ ùŸG° ˘é ó˘ G◊ ΩGô μà ˘á ùeh° ˘é ˘ó dG ˘Sô ° ˘ƒ ∫ H ˘jóŸÉ ˘æ ˘á bh ˘IAGô dG ˘≤ ˘ô ¿, h⁄ j ˘æ ˘≤ ˘π VGÎYG¢ MGC ˘ó Y ˘Π ˘« ˘¬ . Gòμgh, Rƒéj AƒéΠdG G¤ òg√ SƒdG° «áΠ üjhí° e© É¡ üdGΩƒ° , øμdh ûHô° • G¿ jQô≤ G AÉÑW’C G¿ SGà° ©ª É∫ òg√ G◊ ÜƒÑ ’ ÖJÎj ΠY« ¬ Ée jô°† üHáë° ôŸG IGC LÉY hGC LGB .

Éa¿ ÖJôJ ΠY≈ SGà° ©ª dÉÉ¡ VQô° a¡ » áYƒæ‡ TYô° ’¿ S’GΩÓ° Ωôëj πc Ée jô°† ùf’ÉHÉ° ¿, øeh dG© ΩƒΠ G¿ ßØM üdGáë° eü≤ ó° VQhô° … øe eUÉ≤ ó° ûdGjô° ©á ùdG° ªAÉë . [ Ée μMº òNGC G◊ ø≤ ÓN∫ üdGΩƒ° ? G`◊ ø≤ ûdGLô° «á Éb∫ πgGC dG© Πº a« É¡ G¿ ØeIô£ dƒNódÉ¡ G¤ ƒ÷G± øe òØæe ìƒàØe, ÉeG Máæ≤ dG© π°†, àdGh» â– óΠ÷G fÉaÉ¡ ’ ØJô£ AÉæH ΠY≈ fGÉ¡ ød üJπ° G¤ ƒ÷G± øe òØæe e© OÉà a¡ » üJπ° øe ùŸGΩÉ° a≤ § Gògh d« ù¢ ÉaƒL h’ ‘ μMº ƒ÷G..± ÉeG G◊ ø≤ àdG» ƒμJ¿ àΠd¨ ájò a≤ § a¡ » ùØeIó° üΠdΩƒ° , aó≤ âΠNO G¤ ƒ÷G± øY jôW≥ ΩódG, aÉæàJh≈ e™ μMª á üdG° «ΩÉ øe ûdG° ©Qƒ ƒ÷ÉH´ dGh© û£,¢ Πdª ©ÊÉ àdG» ÖJÎf ΠY« ¬. [ πg fπ≤ ΩódG Ñjπ£ üdG° «ΩÉ ? Gòg` ùdG° GƒD∫ d¬ ÉaôW¿ , ôW± üàjπ° æŸÉHƒ≤ ∫ æe¬ ôWh± üàjπ° æŸÉHƒ≤ ∫ dG« ¬.. ÉeGC æŸGƒ≤ ∫ æe¬ a« SÉ≤¢ òNGC dG« Ωƒ æe¬ ‘ fQÉ¡ eQÉ°† ¿ ΠY≈ dGü≤ ó° ƒgh òNGC ΩódG øe ÒZ ôdG SGC,¢ ΠYh≈ G◊ áeÉé, gh» òNGC ΩódG øe ôdG SGC¢ ÉgÒZh, Lhª Qƒ¡ dG© Πª AÉ jƒdƒ≤ ¿ H© Ωó HÓ£ ¿ üdG° «ΩÉ H¡ ªÉ .. h ÉeGC æŸGƒ≤ ∫ dG« ¬ a« ©£ » fπ≤ ΩódG μMº G◊ áæ≤ GPÉa Éc¿ Πd© êÓ ’ Πd¨ AGò h πNOGC øY jôW≥ ójQƒdG íLGôdÉa ΩóY HÓ£ ¿ üdG° «ΩÉ .

[ Ée μMº SGΩGóîà° bIô£ f’G∞ ‘ fQÉ¡ eQÉ°† ¿ dòch∂ áNÉîH üdGQó° ?

ÉŸÉW` G¿ dGIô£≤ IQƒcòŸG UhâΠ° G¤ G◊ Π≥ fÉaÉ¡ ùØJó° üdGΩƒ° Öéjh dGAÉ°†≤ Éeƒj óH’ æe¬ dPh∂ ƒNód∫ T° »A G¤ ƒ÷G± øe òØæe ìƒàØe dòch∂ SGûæà° É°¥ áNÉîH üdGQó° .

GPÉa Éc¿ AGhódG òdG… ùjà° ©ª π SGƒHᣰ áNÉîÑdG üjπ° G¤ ƒ÷G± øY jôW≥ ØdGº hG G f’C∞ fÉa¬ ùØjó° üdGΩƒ° Gh¿ Éc¿ ’ üjπ° æe¬ T° »A G¤ ƒ÷G± Óa ùØjó° üdGΩƒ° .. h‘ ádÉM ùaOÉ° üdGΩƒ° Öéj ΠY≈ ùf’GÉ° ¿ dGAÉ°†≤ øe ΩÉjG ôNGB H© ó GhR∫ VôŸG..¢ Éa¿ Éc¿ VôŸG¢ Éæeõe h’ Lôj≈ TÉØ° ..√ Óa Öéj ΠY« ¬ üdGΩƒ° TÉYô° ΠYh« ¬ ájóØdG gh» WGE© ΩÉ ùeÚμ° øY πc Ωƒj. [ πg Rƒéj OÉÑJ∫ dGäÓÑ≤ ÚH G êGhR’C ‘ fQÉ¡ eQÉ°† ¿? ìÉÑj` üΠdFÉ° º dGáΠÑ≤ Égƒëfh GPG Éc¿ ø‡ àjª øμ øe VÑ° § ùØf° ¬, ihQ ΩÉe’G ùeΠ° º øY ûFÉYá° VQ° » ΠdG¬ æYÉ¡ âdÉb: Éc¿ ÑædG» jπÑ≤ TÉÑjhô° ƒgh UFÉ° º Éch¿ μμΠeGº HQ’E¬ , OGôŸGh TÉÑŸÉHIô° Éæg Ée hO¿ ÷Gª É´ .

OGôŸGh ÜQ’ÉH Éæg G◊ áLÉ.. ŸGh© æ≈ G¿ ÑædG» Éc¿ jÑ°† § ùØf° ¬, Óa j≤ ™ ‘ ÷Gª É´ ÙG¶ Qƒ dh« ù¢ OGôŸG øe ÉæeGC ûFÉYá° æe™ üdGFÉ° ªÚ øe JÑ≤ «π LGhRGCø¡ .

Øa» ájGhQ ùŸΠ° º æYÉ¡ âdÉb: G{¿ Éc¿ SQƒ° ∫ ΠdG¬ d« πÑ≤ H© ¢† LGhRG¬ ƒgh UFÉ° º Kº Vâμë° , h‘ GhQ… ùæΠdFÉ° » ÒZh√ âdÉb: Éc{¿ SQƒ° ∫ ΠdG¬ jæΠÑ≤ » ƒgh UFÉ° º ÉfGh UFÉ° ªá , ôμjh√ JÑ≤ «π êhõdG àLhõd¬ ƒgh UFÉ° º GPG Éc¿ Éîj± øe ΩóY VÑ° § ùØf° ¬ Ée ⁄ üjÖMÉ° dGáΠÑ≤ GõfG,∫ Éa¿ UÖMÉ° dGáΠÑ≤ GõfG∫ ùaó° üdGΩƒ° eõΠjh¬ dGAÉ°†≤ .

[ Ée μMº hòJ¥ ôŸG IGC YÓàHG¬ ?

’` H SÉC¢ G¿ hòàJ¥ üdGFÉ° ªá dG£ ©ΩÉ àd© ô± H¬ íΠe ΩGC ’ àΠd ócÉC øe Uàë° ¬ dGóàYGh¬ ëH« å GPG ⁄ bòJ¬ ÖJôJ ΠY« ¬ Ée ’ –ª ó àÑbÉY¬ dòch∂ dGñÉÑ£ øeh ‘ μMª ¬ Ée ⁄ üjπ° T° »A øe dP∂ G¤ aƒLÉ¡ . [ Ée μMº e† °™ dG© Π∂ ÉÑΠdG)¿ ( üΠdFÉ° ªá ? ôμj`√ üΠdFÉ° ªá dòch∂ üdGFÉ° º e† °™ ÉÑΠdG¿ Gh¿ ød πΠëàj æe¬ T° »A üjπ° G¤ G◊ Π≥ ÉŸ ûîj≈° G¿ ùàjÜô° e© ¬ G¤ ƒ÷G...± Ébh∫ G◊ ßaÉ øHG ôéM: üNQh¢ ‘ e† °™ dG© Π∂ ÌcG dG© Πª AÉ G¿ Éc¿ ’ ÖΠëàj æe¬ T° »A Éa¿ ÖΠ– æe¬ T° »A OQORÉa√ ÷Éaª Qƒ¡ ΠY≈ fG¬ Øjô£ dòch∂ πb Ée Á† °™ Éa¿ Éc¿ ÖΠëàj æe¬ T° »A ‘ ØdGº a« πNó ƒ÷G± aƒ¡ Øeô£ ..

dGh© Π∂ VÉHô° ¿ góMGª É Ée πΠëàj æe¬ AGõLG ƒgh OôdGA… òdG… GPG e† °¨ ¬ πΠëàj.. Óa Rƒéj e† °¨ ¬ G’ G¿ ’ ΠÑj™ jQ≤ ¬. Éa¿ a© π õæa∫ G¤ ΠM≤ ¬ æe¬ T° »A aGô£ H¬ , cª É ƒd J© ªó ΠcG¬ ΠYh« ¬ ÉÑΠdÉa¿ Éeh ûjÑ° ¡¬ Qhój ‘ ØdGº âàØàjh GõLG √hD πNójh æe¬ G¤ ΠM≤ ¬ e™ jQ≤ ¬ Gògh ùØjó° üdGΩƒ° Óa Rƒéj ‘ fQÉ¡ eQÉ°† ¿, aó≤ LGª ™ dG© Πª AÉ ΠY≈ fG¬ G¿ âàØJ Uƒaπ° æe¬ T° »A G¤ ƒ÷G± Hπ£ üdGΩƒ° . [ Ée μMº U° «ΩÉ ùŸGVÉëà° á°? LGC`ª ™ ØdGAÉ¡≤ ΠY≈ G¿ ôŸG IGC G◊ FÉ¢† ØJô£ Jh†≤ °» Ée ΠY« É¡ øe üdGΩƒ° h’ J†≤ °» üdGIÓ° .. ÉeGC ùædÉHáÑ° Πdª ùVÉëà° á° Óa æÁ© É¡ eOÉ¡ øe UIÓ° h’ UΩƒ° LÉHª É´ dG© Πª AÉ.. S’Ghà° ©VÉ á° g» ÉjôL¿ ΩódG øe êôa ôŸG IGC ‘ ÒZ fGhG ˘¬ , b ˘É ∫ e’G ˘ΩÉ dG ˘æ ˘hƒ .… H ˘dÉ ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á d ˘Π ˘ª ù° ˘à ˘ë ˘VÉ ° ˘á , a ˘ eÉC ˘É üdG° ˘IÓ üdGh° ˘« ˘ΩÉ ÉμàY’Gh± IAGôbh dGô≤ ¿ øe üdGë° ∞ Mhª Π¬ ShOƒé° IhÓàdG ShOƒé° ûdGôμ° Lhh ˘Üƒ dG ˘© ˘Ñ ˘äGOÉ Y ˘Π ˘« ˘¡ ˘É a ˘¡ ˘» ‘ c ˘π dP∂ c˘ dɢ £˘ gɢ Iô, gh˘ Gò ›ª ˘™ Y˘ Π˘ «˘ ¬ êhõΠdh G¿ eÉéj™ àLhR¬ gh» ùeVÉëà° á° ‘ d« π eQÉ°† ¿.

Πd£ ©ΩÉ ΠY≈ ôW± ùΠdGÉ° ¿ AÉæKG dG£ ¡» hO¿

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.