HÉÀŸG© á FÉÆÑΠDG« á ÙΠØDG`° £« æ« á ‘ GQÓL

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

‘ GQóL ΠbG)« º ÜhôÿG - ùŸGà° πÑ≤,( ΩÉbGC ÚeGC Sô° áæ÷ HÉàŸG© á ûŸGácΰ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« ˘á dG˘ Ø˘ ùΠ° ˘£ ˘« ˘æ ˘« ˘á MCG˘ ª˘ ó dG˘ SGhô¢ M˘ Ø˘ π S° ˘ë ˘Qƒ eQ† °˘ ÊÉ ‘ e˘ æ˘ dõ˘ ¬, M† °˘ ô√ ƒΠㇿ øY G ÜGõM’C fÉæÑΠdG« á üØdGhπFÉ° ùΠØdG° £« æ« á ûŸGácQÉ° ‘ áæ÷ HÉàŸG© á V° ªø æeá≤£ GQóL - OGh… áæjõdG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.