Vƒøe° «á ܃æ÷g

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

âfÉch VƒØe° «á ܃æ÷G âeÉbGC πØM aGEÉgQÉ£ ùdGƒæ° … dIOÉ≤ G êGƒa’C ‘ eÉgô≤ ‘ U° «Gó , M« å dGC≈≤ VƒØe¢ ܃æ÷G UÉY° º QOÉædG… Πcª á OóY a« É¡ e{© ÊÉ Tô¡° eQÉ°† ¿ JÉëØfh¬ G fÉÁ’E« á àdG» üJπ≤° G ùf’EÉ° ¿ ΠY≈ üdGÈ° Gh ÓN’C¥ G◊ ª« Ió ÉÁE’Gh¿ z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.