‘ IQGO Qƒfg ΠŸG« π

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ΩÉbG ÖFÉædG QƒfG ΠÿG« π Ó㇠ΠéæH¬ OÉjR, G a’EQÉ£ ùdGƒæ° … ‘ JQGO¬ ‘ áΠZR UÉMÉ Ñ°« É ùŸG)à° πÑ≤,( dPh∂ ‘ MQƒ°† ÚΠ㇠øY øjôjRƒdG πFGh ƒHG QƒYÉa ΠYh»

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.