QÉÉØFG ‘ ÉJQGO bƒj™ àb« Úëjôlh

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - ΠBGE« º Ühôÿg ``ÙŸG{`` à°zπñ≤

iOq fGE ˘Ø ˘é ˘QÉ b ˘ƒ … ⁄ J ˘© ˘ô ± SGC° ˘Ñ ˘HÉ ˘¬ H ˘© ˘ó , ‘ NGO ˘π e ˘æ ˘õ ∫ AGQh ùeóé° IóΠH ÉjQGO ‘ ΠbGE« º ÜhôÿG, G¤ eπà≤ üŸGô° … óÑY ΠdG£ «∞ æNÉNódG» dGƒe)« ó 1989( ìôLh T° ≤« ≤¬ fiª ó, ƒgh ádÉëH áLôM GóL, VGEáaÉ° G¤ UGáHÉ° ùdGQƒ° … fiª ó ùMø° ùe° ©Oƒ , hôëH¥ ájƒb ‘ πc ùLó° ,√ àdÉMh¬ ùeà° Iô≤. óbh fGƒΠ≤ G¤ ùŸGûà° Ø°≈ õcôŸG… ‘ OƒHõe

bh ˘ó M† ° ˘äô ¤ μŸG ˘É ¿ G L’C ˘¡ ˘Iõ G e’C ˘æ ˘« ˘á dG ˘à ˘» W ˘ âbƒq e ˘μ ˘É ¿ G◊ çOÉ, òdG… âdƒJ G O’C ádq FÉæ÷G« á AGÈNh äGôéØàŸG ëàdG≤ «≥ üëah¢ ÉμŸG¿ . Éch¿ AÉæHGC IóΠÑdG UGC° «GƒÑ ádÉëH øe ÖYôdG dGhΠ¡ ™ óæY S° ªYÉ ¡º U䃰 G QÉéØf’E òdG… g õq IóΠÑdG.

ÖΠWh GOÉ– äÉjóΠH ΠbGE« º ÜhôÿG ûdG° ªÉ ,‹ OóYh øe HGõMGCÉ¡ ΠYÉah« JÉÉ¡ , ‘ H« É¿ , øe ShπFÉ° G ΩÓY’E NƒJ{» ábódG ‘ fπ≤ … e© áeƒΠ, øe æeΠ£ ≥ G◊ Uô¢ ΠY≈ üŸGáëΠ° æWƒdG« á dG© Π« É, ’ S° «ª É ¿ VƒŸGƒ° ´ ób UGCíÑ° àeôH¬ ‘ YIó¡ G L’CIõ¡ G æe’C« á dGhFÉ°†≤ «á gh» JΩƒ≤ JÉÑLGƒHÉ¡ ΠY≈ cGCª π Lh¬ z, ÚYGO ÷Gª «™ G¤ ΣôJ{ c ˘Π ˘ª ˘á dG ˘üØ ° ˘π d ˘¡ ˘ò √ G L’C ˘¡ ˘Iõ Mh ˘gó ˘zÉ . h cGC ˘Ghó ¿ H{ ˘Π ˘Ió jQGO ˘É üN° ˘Uƒ ° ˘ Gh b’E ˘Π ˘« ˘º Y ˘ª ˘eƒ ˘ , e˘ ø æŸG˘ Wɢ ≥ ûŸG° ˘¡ ˘Oƒ d˘ ¡˘ É H˘ dɢ Wƒ˘ æ˘ «˘ á f’Gh ˘Ø ˘à ˘ìÉ dGh ˘à ˘© ˘ûjÉ ¢ bh ˘ó b ˘âeó dG ˘μ ˘Òã e ˘ø LQ ˘J’É ˘¡ ˘É ‘ N˘ eó˘ á dG ˘Wƒ ˘zø , ùe° ˘à ˘æ ˘μ ˘jô ˘ø { … Y ˘ª ˘π j ˘î ˘π H˘ É e’C˘ ø S’Gh° ˘à ˘≤ ˘QGô ùdGh° ˘Π ˘º G Πg’C» z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.