IQHO Éféeôh dg73` ùæàπd¢

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

‘ dG« Ωƒ HGôdG™ ûYô° IQhód OÉf… ÉfÉeôH ùdGájƒæ° áMƒàØŸG dG73` ùæàΠd¢ àdG» æj¶ ªÉ¡ ΠY≈ ÖYÓe SQóeá° ÉfÉeôH dG© dÉ« á â– SG° º c{ SÉC¢ G zRQ’C â– TGGô° ± GOÉ– ΠdG© áÑ ájÉYôHh S{ùeÉ° fƒ°z≠ ûÃhácQÉ° 343 ÉÑY’ áÑY’h, SâΠé° èFÉàædG G J’B« á:

[ QƒcòdG: áÄa S14áæ° aª É hO¿ : RÉa fGO« É∫ Qƒ‰ ΠY≈ TôcÉ° æjOQÉe» 26- 6h1- 10h,8- Sh° «jQó ∂ S° ªáMÉ ΠY≈ RƒL± b« eɬ 60- 6h.1- áÄa 18 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa SƒdQÉc¢ T° ªü ¢ ΠY≈ ah« ≥ ùdGΣhOô° 60- 6h,2- fh© «º ÉHGQ… ΠY≈ Ëôc UΠ° «Ñ » 60- 6h.2- ÉLôdG:∫ RÉa eGQ» ΠjÓY» ΠY≈ ùZÉ° ¿ øjR 60- 7h,6- h ÊhOGC ƒHGC f© Ωƒ ΠY≈ ÉL¿ QÉe… Hõj∂ 61- 6h,1- ΣQÉeh V° ˘eƒ ˘§ Y˘ Π˘ ≈ Z˘ ó… 61- 6h,0- ch ˘Ëô G ◊Π ˘ƒ Y ˘Π ˘≈ SêÒ° HGC ˘ƒ T° ˘jó ˘ó 61- 6h.2- LhR» ÉLôdG:∫ RÉa QƒN… ôîah… ΠY≈ M« Qó h ƒHGC IOƒL 9)6- .(

[ LhõdG» ΠàıG§ : RÉa SΩƒΠ° QƒNh… ΠY≈ πjh ehÉæ¡ 9,7- Th° ªü ¢ æàeh» ΠY≈ RÉH RÉHh 9.4- [ G çÉf’E: áÄa 14 Sáæ° aª É hO¿ : äRÉa GQÉj a« üπ° ΠY≈ Qƒf ÖjO 9,3-

jÉZh« π ƒH hóÑY ΠY≈ QhQhGC fGC ƒ£¿ 9.5-

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.