ÚH bƒáo{ Ô˘˘˘WG «˘˘ ˘ ᢢ˘z G◊ jô ô˘˘… he{ ò˘˘g Ñ˘˘ «˘˘ ᢢz üf° ô˘˘ dg ˘Π˘ ¬˘˘

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - QÉC’ NQÉ£

¿ j¶ ¡ô S° «É S° »q ÊÉæÑd øe πNGO ÉæÑd¿ hGC øe LQÉN¬ ÑWÉfl ÷Gª Qƒ¡ Yª eƒ h L ª˘ ¡˘ ƒ˘Q √ G ÿÉ U¢ , e à˘ ¡˘ ˘ éq ª˘ ˘ Y Π˘ ≈˘ a Ģ ᢠe ©˘ «˘q˘ æ˘ á e˘ ø ûdG° ˘© Ö hGC L˘ eɢ ©˘ ÚH c˘ π dGFGƒ£ ∞ ÖgGòŸGh Gh çGóM’C, àeª qùμ° SódÉHQƒà° dGhƒfÉ≤ ¿ hGC Vôqfi° ΠY≈ f’GÜÓ≤ YΠ ≈ Gd û° ôY «á , MÉ U° ô Gk fØ ù° ¬ hz Lª ÉY ଠz Hà ©ô j∞ e© «qø hGC TeÉ° πc fÉæÑΠdG« Ú ‘ NÜÉ£ ƒe óMq... ’ j© Oƒ ÉμŸ¿ ÿGÜÉ£ ahôXh¬ … gGCª «á , ùJh° ≤§ ûdGΠμ° «äÉ , ’ ‘ e ɢ Nü ¢q W ˘jô ˘≤ ˘á G AGO’C, d ˘Îà cq ˘õ dG ˘à ˘ë ˘Π ˘« ˘äÓ S’Gh° ˘à ˘æ ˘à ˘LÉ ˘äÉ Y˘ Π˘ ≈ ŸG† °˘ ª˘ ƒ¿ Gh Góg’C± SÉæŸGháÑ° üàdGhäGQƒ° àY’GhäGOÉ≤ ...

h ¿GE Éc¿ ’ É›∫ Πdª áfQÉ≤ ÚH NHÉ£ » FôdG« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… Gh Úe’C dG© ΩÉ dÜõM{` ΠdG¬ z ùdG° «ó ùMø° üfô° ΠdG¬ , ’ ¿ ÿGÚHÉ£ M GOóq éΠdª Qƒ¡ ‘ πNGódG êQÉÿGh hóΠdh∫ G Πb’E« ª« á dGh¨ Hô« á ùŸGQÉ° òdG… j Ñàq ©¬ c øe ÚΠLôdG, ÉeGC Ée jù °à àÑ ™ Gÿ £É HÚ aª É RG ∫ jà æÉ hd ¬ Gd ΠÑ æÉ f« ƒ¿ Mà ≈ Gd «ƒ Ω. .. aª ÉP G j¡ ºq ûdG° ©Ö ÊÉæÑΠdG ÒZ dG© «û ¢ ùHΩÓ° ? GPÉeh Øæj© ¬ ‘ X G ◊Ühô ÒZ áeƒμM J øeƒD d¬ ùHGC° ˘§ ùe° ˘à ˘Π ˘eõ ˘äÉ M ˘« ˘JÉ ˘¬ dG ˘« ˘eƒ ˘« ˘á dG˘ à˘ » H˘ âJÉ a˘ «˘ ¡˘ É dG˘ μ˘ ¡˘ Hô˘ AÉ e˘ ø dG˘ μ˘ ª˘ dɢ «˘ äÉ, àf’Gh© TÉ¢ æWƒd¬ òdG… j© ઠó SGCSÉ° ° ‘ üàbGOÉ° √ ΠY≈ ùdG° «áMÉ !?

‘ bGƒdG™ ¿ ûdG° ©Ö ÊÉæÑΠdG SÄ° º G◊ Ühô Éeh GR∫ ôj OOq àM≈ dG« Ωƒ dÉHzh© Hô» GŸ û° Èì z, cª É É≤,∫ T{Ñ° ©Éæ ÜhôM HzÉ≤ , eh ûdG° ©Ö øe ΩÓμdG ‘ ùdG° «SÉ á° IƒYódGh G¤ dGπà≤ QÉeódGh IôNÉØŸGh H ÓYÉE¿ G◊ Ühô S’Ghà° AGƒ≤ æÃ≥£ f’GäÉHÓ≤ àdGh© äÉjó dG« eƒ« á ΠY≈ SódGQƒà° dGhƒfÉ≤ ¿... ¿ fÉæÑΠdG« Ú ’ ƒLÉàëj¿ Siƒ° G¤ { fn ˘ Øn ˘ù z¢ e ˘ø ùdG° ˘ΩÓ h ¤ e ˘ø ùÁ∂° H ˘« ˘gó ˘º jh ˘é ˘ª ˘© ˘¡ ˘º M ˘ƒ ∫ W ˘dhÉ ˘á MGh ˘Ió ’ ûjcQÉ° ¡º a« É¡ TGCUÉî° ¢ g ƒeGóq¿ πNGóΠd, e ÚYóq fEGPÉ≤ êQÉÿG, ûj° hóq ¿ ÉæÑd¿ ΠeÉμH¬ , ZQª æY¬ , G¤ ÖjQGhR áæàØdG ‘ áΠjhO πbGC Ée jÉ≤ ∫ a« É¡ fGEÉ¡ Uæ° «© á êQÉÿG ŸGª fÉ™ e™ WGƒJ{ zƒD ôW± ‘ πNGódG.

dGh ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« ˘ƒ ¿ d˘ «ù °˘ Gƒ e˘ à˘ ë˘ éq˘ jô˘ ø h’ fG˘ ©˘ dGõ˘ «Ú hGC fG˘ £˘ FGƒ˘ «Ú , dGh˘ dó˘ «˘ π ¿ dG˘ ù≤° ˘º G Èc’C e ˘æ ˘¡ ˘º j ˘aô ¢† GQGô‚’ AGQh dG ˘Ø ˘à ˘æ ˘á . dGh ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« ˘ƒ ¿ d˘ «ù °˘ Gƒ jGC †° ˘ e˘ à˘ £˘ Πq˘ ÚÑ, ùŸÉa° «ë » æe¡ º ’ ùj° ©≈ G¤ QÉμàMG ÉæÑd¿ ùØæd° ¬ f’C¬ dÉŸÉ£ ÖdÉW SÉHà° Ó≤∫ ÉæÑd¿ øY fi« £¬ d« üæô° ± e™ Tμjô° ¬ ùŸGΠ° º IOÉY’E FÉæH¬ øe ójóL, dòc∂ ùŸGΠ° º òdG… OÉÑj∫ Tμjô° ¬ ùŸG° «ë » ìhQ G◊ ájô WGôbƒÁódGh« á... h’ LGôJ™ ‘ ÚØbƒŸG!

Gòg ØdÉH© π Ée M≤ ≤¬ FôdG« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… ÜhôZ Ωƒj ÷Gª ©á VÉŸG° », ÚM Lª ™ G¤ IóFÉe { aGEJGQÉ£ ¬z πc fÉæÑΠdG« Ú, øe πc WÉæŸG≥ ÖgGòŸGh, Uhhπ° UJƒ° ¬ G¤ ähÒH G¤ ùΠHGôW¢ G¤ U° «Gó ܃æ÷Gh h ΠbGE« º ÜhôÿG πÑ÷Gh QÉμYh hÎÑdGh¿ ÑdGhÉ≤ ´ SôYhÉ° .∫ Gògh d« ù¢ ójóéH, àa« QÉ ùŸG{à° zπÑ≤ ’ jüà≤ ô° ΠY≈ Gd £É FØ á Gd ù° æ« á a≤ §, Hπ j† °º q ùe° «ë «Ú Th° «© á, j© ªƒΠ ¿ ‘ SÑ° «π Aɉ ÉæÑd¿ ΠeÉμH¬ h⁄ üjGƒNô° eƒj H fÉC¡ º { AÉæHGC ΠY» z hGC T{Ñ° «áÑ ΠY» z h’ ΠWGCGƒ≤ dG© Éæ¿ hN ôL ƒG Yø dÑ æÉ f« qà ¡º d« óN Πƒ G ‘ Gÿ £É HÉ ä Gd £É FØ «á Gd †° «q≤ á G ÿÉ U° á d« o © ªGƒ SÉædG¢ H fÉC¡ º G{◊ Üõ G S’EeÓ° » ûdG° «© » æK’G» ûYô° z… h⁄ jGƒdƒ≤ øëf{ T° «© á ΠY» øH HGC » zÖdÉW HQhGƒ£ Ñgòe¡ º ôjôëàH … óΠH LQÉN» ... πμa Gòg dGé°† «è ’ óéj… Øf© , h’ éj ôq ΠY≈ ÉæÑd¿ Siƒ° äÓjƒdG, πμHh ùHáWÉ° øμÁ SGdGóÑà° ¬ îHÜÉ£ æWh» eÉL™ jn ©æ » ùŸG° «ë » πÑb ùŸGΠ° º, ëjhª π Ée a« ¬ ÒÿG ÉæÑΠd¿ hjoΣÎ êQÉÿG d« ≤™ ‘ T° ôq aGC© dɬ . Uë° «í ! a ¿ FôdG« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… ⁄ j© ôq ± eƒj øY ùØf° ¬, h’ S{ùΠ° zπ° G’ f˘ à˘ ª˘ ÉA Gä Gd ˘£ ˘É F˘ Ø˘ «˘ á he ˘ô L˘ ©˘ «q˘ Jɢ ¡˘ É, f’C˘ ¬ j˘ æ˘ à˘ ª˘ » hGC ’ G¤ e˘ SQó° ˘á FôdG« ù¢ ûdG° ¡« ó aQ ˘« ˘≥ G◊ jô ˘ô … h kGÒNGC G¤ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿. e ˘™ G◊ jô ˘ô … a{ ˘£ ˘zô dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« ˘ƒ ¿ Y˘ Π˘ ≈ ÒÿG ùdGh° ˘ΩÓ , e ˘É ùfGC° ˘gÉ ˘º S{° ˘ª ˘äÉ dG ˘Ñ ˘ó ¿z ‘ IÎa H ˘© ˘ó dG ˘¶ ˘¡ ˘ô e˘ ø dG˘ «˘ Ωƒ f˘ ùØ° ˘¬ , a˘ ª˘ É IóFÉØdG ¿ ààîjº üdGFÉ° º eƒj¬ áWQÉîH jôW≥ Ñgòe« á SQ° ªâ a« É¡ πc N£ § SGhJGΰ ˘« ˘é ˘« ˘äÉ G◊ Ühô S’Gh° ˘à ˘≤ ˘AGƒ dGh˘ à˘ ¡˘ jó˘ ó dGh˘ à˘ ¡˘ éq˘ º dGh˘ aó˘ É´ Y˘ ø f˘ ¶˘ ΩÉ b˘ ª˘ ™ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« Ú h fGC ˘õ ∫ H˘ ¡˘ º TGC° ˘ óq dG˘ ©˘ ≤˘ ÜÉ H˘ dɢ ©˘ ÜGò dGh˘ ≤˘ à˘ π ÿGh£ ˘,∞ eh˘ É dG˘ Ø˘ Fɢ Ió e˘ ø ÒcòàdG ôjôëàH dGSó≤ ¢ Gh◊ Üõ ób VGCÉ° ´ UƒHàΠ° É¡, øWƒdGh G{ U’CΠ° »z Ωƒμfi ùHìÓ° ëàj Σôq {´ ùMzÜÉ° ûHQÉ° G S’Có° !?

ûa° Éàq ¿ Ée ÚH àdG{« zQÉ òdG… j¶ ô¡, øe hO¿ ¿ ôgÉéj, H fÉC¬ J{« zQÉ Πdª ùà° πÑ≤, eó Ê OÁ ƒb ôG W» hh Wæ », hM õÜ HÉ ä Gd ≤« qª ƒ¿ ΠY« ¬ ÚcQóe H fÉC¡ º aGhó≤ πc TYô° «á ΠbGE« ª« á hGC Πfi« á, aª É GhOÉY ƒμΠÁ¿ Siƒ° ûdGYô° «á dGØFÉ£ «á c» GhOÉæj HÉ¡ , VGƒdGhí° ¿ G◊ Üõ, Gògh ’ j© æ» fGC ¬ ûj° ªπ πc dGáØFÉ£ ûdG° «© «á , äÉH jOƒ≤ { ùcQhGCGΰ z√ kGOôØæe, jzh¨ zOôq UôHUÉ° °¬ Mh« kGó. ÖWÉN G◊ ôjô… πc fÉæÑΠdG« Ú ’¿ ⁄ ùjÑ° ≥ d¬ ¿ ÖWÉN áÄa hGC ÑWá≤ , h f’C ¬ ΣQój H fÉC¬ S° «Π ≈≤ J jÉC« kGó øe ÷Gª «™ Hh ¿ NÜÉ£ ùŸG{à° zπÑ≤ ŸG© óà∫ ’ RÉëæj G¤ Lá¡ h’ j© õ∫ iôNGC, ‘ ÚM ¿ dG© ùμ¢ Qƒcòe ‘ ædG¶ ΩÉ ΠNGódG» dÜõMz` ΠdG¬ z.

fGE¬ øeR Sƒ≤° • G ÜGõM’C ájQƒJÉàμjódG ùŸGIóÑà° , G Lƒdƒjój’E« á YGódGª á f’C ¶ª á ûJÑ° É¡¡ ’¿ ΠJ∂ G ÜGõM’C πμHh ùHáWÉ° d« ùâ° ’ fG© SÉμ° Πàd∂ G f’C ¶ª á àdG» JhGCÉ¡ Sh° ˘ Πq ˘ë ˘à ˘¡ ˘É ... eGC˘ É d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ , SGh° ˘à ˘æ ˘kGOÉ G¤ Q … dG˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fɢ «Ú , a˘ Ó j˘ ë˘ à† °˘ ø S° ˘iƒ MGC˘ QGô WGôbƒÁO« Ú, ûdGh° ©Ö Ñàj ≈ ôdG … ùØf° ¬ ‘ Πàfl∞ WÉæŸG≥ fÉæÑΠdG« á, πc øWGƒe ùëHÖ° Q àjhD¬ d QƒeÓC. ‘ Gòg G QÉW’E, Q äGC áæWGƒŸG dhGC¨ É L© é™ øe ûH° ôq … ¿ N{ÜÉ£ G◊ ôjô… Éc¿ FOÉg , a« ªÉ NÜÉ£ üfô° ΠdG¬ Éc¿ ùgjÒà° .{ jhƒ≤ ∫ ÒHhQ dG ˘Ñ ˘« ˘£ ˘QÉ e ˘ø jó÷G ˘Ió ¿ dG ˘Ø ˘QÉ ¥ VGh° ˘í ÚH ÿG{£ ˘ÜÉ dG ˘Wƒ ˘æ ˘» d ˘Π ˘ë ˘jô ˘ô … Nh ˘£ ˘ÜÉ G{ ◊ô z¥ dG ˘Wƒ ˘æ ˘» z. e ˘ø L ˘¡ ˘à ˘¬ , YG ˘Èà T° ˘QÉ ‹ Y ˘QGRÉ e ˘ø G T’C° ˘aô ˘« ˘á CG¿ {G ÿ£ ÉH Ú j© Gô¿ øY übGC≈° äÉLQO GóàY’G∫ h übGC≈° äÉLQO G zÜÉgQ’E, HÉàjh™ : ûe{° ˘hô ´ G◊ jô ˘ô … j ˘ SƒDù° ¢ d ˘dhó ˘á J ˘Ωhó G¤ G H’C ˘ó ûŸGh° ˘hô ´ G N’B ˘ô j ˘jõ ˘π dG ˘dhó ˘á eh SƒDù° JÉ°É¡ ëjhª » eSó≤ äÉ° πc dGFGƒ£ ∞ MhÉ¡≤ ádhGõà üNUƒ° °« JÉÉ¡ ájôëH, ƒgh fè¡ ÒeóJ… íàØj ÜÉÑdG SGh° © ΠY≈ ÜhôM ’ àæJ¡ »z . Qh iGC ódÉN Sƒe≈° øe ÑdGÉ≤ ´ ¿ N{ÜÉ£ üfô° ΠdG¬ ØFÉW» àeÉH« RÉ H« æª É NÜÉ£ G◊ ôjô… æWh» eÉL™ .{

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.