TÓJÚ° æc« ùá° dgùjó≤ á° Éjõjôj ‘ H© ûqéà°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

H ˘Yó ˘Iƒ e ˘ø e ˘SQó ° ˘á gGQ ˘Ñ ˘äÉ dG ˘≤ ˘ùjó ° ˘á YQh ˘« ˘á e ˘QÉ L ˘ùLô ,¢ Q SGC¢ YGQ ˘» HG ˘Tô ° ˘« ˘á W ˘HGô ˘ùΠ ¢ d ˘Π ˘ª ˘fQGƒ ˘ á ŸG£ ˘Gô ¿ L ˘êQƒ H ˘ƒ L ˘IOƒ dG ˘Hò ˘« ˘ë ˘á d’G ˘¡ ˘« ˘á æŸ˘ SÉ° ˘Ñ ˘á ùjôμJ¢ TóJhÚ° æc« ùá° dGùjó≤ á° ÉjõjôJ ‘ IóΠH QGO H© ûQÉà° , MGh« AÉ iôcòΠd ùdGájƒæ° h’G¤ IÉaƒd FQ« ùá° SQóŸGá° âN’G Óg dG¨ Gõ.∫

MGô°† ÉØàM’E∫ êQƒL ûdGMƒdÉ° » Ó㇠ÖFÉf FQ« ù¢ ùΠ›¢ ÜGƒædG ójôa QÉμe,… ÖFÉædG OÉa… Ωôc, FQ« ù¢ GOÉ– äÉjóΠH IQƒμdG Ëôc ƒH Ëôc, FQ« ù¢ ájóΠH QGO H ˘© û° ˘à ˘QÉ Z ˘hÉ … Z ˘hÉ ,… GΩ’ dG ˘Fô ˘« ù° ˘á dG ˘© ˘eÉ ˘á “« ˘º dGóæ¡ .…

MôJ« Ö øe FQ« ùá° SQóŸGá° âN’G IÉ‚ SƒfÉehQ,¢ K ˘º dG ˘≤ ˘≈ H ˘ƒ L ˘IOƒ Y ˘¶ ˘á cG ˘ó a ˘« ˘¡ ˘É ¿ à›{ ˘ª ˘© ˘æ ˘É ‘ áLÉM G¤ HÎdG« á ØŸÉHΩƒ¡ dG© ª« ≥ ÌcG æe¬ ãΠdáaÉ≤ dG ˘© ˘eÉ ˘á àŸG ˘MÉ ˘á H˘ μ˘ Òã e˘ ø dG˘ Sƒ° ˘FÉ ˘π , ’¿ HÎdG˘ «˘ á g˘ » Yª Π« á πYÉØJ ÚH ŸG© Πº ΠàdGhª «ò ÚHh eÓàdG« ò ‘ Ée H« æ¡ º. bh ˘É ∫ G{¿ SQGóŸG¢ ùŸG° ˘« ˘ë ˘« ˘á OEª ˘™ W ˘HÓ ˘É e ˘ø c ˘π àÛGª ©äÉ øeh πc W’G« ɱ ÉjO’Gh¿ ΠYh« Éæ πYÉØàdG e™ Gòg ÓàN’G± ædGh¶ ô G¤ ôN’G ΠY≈ fG¬ ùfGÉ° ¿ ÉæΠãe Óa æf¶ ô G¤ àØFÉW¬ æjOh¬ πH G¤ ùfGfÉ° «à ¬ f’¬ ÉfƒNG ‘ dG ˘Wƒ ˘ø gh ˘Gò e ˘É ùf° ˘© ˘≈ dG ˘« ˘¬ ‘ e ˘SQGó ° ˘æ ˘É ,{ a’ ˘à ˘É GG{¤ ¿ àÛGª ™ μØàe∂ ΠY« Éæ G¿ f© «ó √ G¤ SÉ“μ° ¬ æÑæd» à›ª ©É àeÉæeÉ°† ÉæWhh M≤ «≤ «zÉ .

H© Égó aQ™ üdGIÓ° ìhôd dG¨ Gõ∫ äÉÑgGôdh dGùjó≤ á° ÉjõjôJ SôŸGáΠ° .

h‘ ΩÉàÿG, âëjRG ùdGIQÉà° øY UIôî° J ñQƒD iôcP dG¨ Gõ∫ iôcPh ùjôμJ¢ òg√ æμdG« ùá° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.