Áãl Üôb aôe üdg° «øjoé ‘ ÙΠHGÔW¢

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

ÌY ùeGC¢ Y ˘Π ˘≈ L ˘ã ˘á ›¡ ˘dƒ ˘á dG ˘¡ ˘jƒ ˘á H ˘dÉ ˘≤ ˘Üô e ˘ø e ˘aô ˘ üdG° «øjOÉ ‘ e« AÉæ ùΠHGôW,¢ Yhª π ÷G« û¢ ΠY≈ fΠ≤ É¡ G¤ dG ˘≤ ˘YÉ ˘Ió dG˘ ©ù °˘ μ˘ jô˘ á ‘ aôŸG˘ d˘ Π˘ ûμ° ˘∞ Y˘ Π˘ «˘ ¡˘ É eh˘ ©˘ aô˘ á g˘ jƒ˘ á UÑMÉ° É¡.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.