M μ˘˘˘ ˘ ˘ƒ˘ ˘e˘ ᢢ˘ ˘MHQ ˘É˘ Ê˘˘.. Sh° £˘˘˘˘ «˘˘ ˘˘ ᢢ˘ ˘J ô˘˘˘v ˘ ° »˘˘˘ G U’E° Ó˘˘˘M «˘˘Ú ˘ AÉÙGH ¶˘˘˘Ú

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

Ωób FôdG« ù¢ ÊGôj’G ùMø° ÊÉMhQ Qƒa AGOG dG« ªÚ SódGájQƒà° óM’G ûJμ° «áΠ eƒμM« á e áØdƒD øe GôbƒæμJ• S° «πcƒ dG« É¡ ŸG¡ ªá ûdGábÉ° àdG» àJª πã fÉH© TÉ¢ üàbGOÉ° VG° ©àØ ¬ dG© äÉHƒ≤ dG¨ Hô« á SÉHhÉæÄà° ± G◊ QGƒ e™ dG¨ Üô ƒM∫ ΠŸG∞ hƒædG.…

Jh† °˘ º G◊ μ˘ áeƒ 18 Y† °˘ Gƒ e˘ ø dG˘ à˘ μ˘ æ˘ bƒ˘ Gô• dG˘ jò˘ ø j˘ à˘ ª˘ à˘ ©ƒ ¿ IÈîH c ˘IÒÑ Nh ˘eó ˘Gƒ ‘ M ˘μ ˘eƒ ˘á dG ˘Fô ˘« ù¢ ŸG© ˘à ˘ó ∫ ùdG° ˘HÉ ˘≥ ÈcG g ˘TÉ ° ˘ª ˘» ùaQÊÉéæ° 1989)1997- ( FôdGh« ù¢ U’GMÓ° » ùdGHÉ° ≥ fiª ó ÉN“» 1997)2005- .(

hêÉà– GôjG¿ àdG» æîJ≥ dG© äÉHƒ≤ üàb’GájOÉ° dG¨ Hô« á üàbGÉgOÉ° e ˘™ fG ˘î ˘Ø ˘VÉ ¢ U° ˘äGQOÉ Yh ˘FÉ ˘äGó dG ˘æ ˘Ø ˘§ H ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á N ˘ª ùÚ° H ˘ÄŸÉ ˘á , S’ÉæÄà° ± VhÉØŸGäÉ° ájhƒædG e™ dGiƒ≤ iÈμdG øe πLG UƒàdGπ° G¤ ÉØJG¥ ùj° ªí aôH™ dG© äÉHƒ≤ éjQóJ« É.

d ˘μ ˘ø aÉÙG ˘¶ Ú fG ˘à ˘≤ ˘Ghó UG° ˘Ó NG˘ à˘ «˘ QÉ Y˘ Ió AGQRh H˘ «˘ æ˘ ¡˘ º jRh˘ ô dG˘ æ˘ Ø˘ § H« Éé¿ QGó‰ fR¨ æ¬ òdG… T° ¨π Gòg üæŸGÖ° øe πÑb øe 1997 G¤ .2005

LÉghª â Uë° «áØ c« É¡¿ aÉÙG¶ á ûàŸGIOó° ‘ eÉ≤ ∫ Ñàc¬ Égôjóe ùMÚ° Tjô° ©à ªQGó ,… fR¨ æ¬ TÉÑeIô° . ùJhâdAÉ° πg{ øμÁ ûdüî° ¢ LGƒj¬ IóY äÉØΠe áMƒàØe àJ© Π≥ H© Oƒ≤ ùeâ° üÃ)ídÉ° OÓÑdG,( ƒJ‹ IQGOG IQGRh ùMSÉ° á° SÉMh° ªá πãe IQGRh ØædG§ z?.

Éch¿ fR¨ æ¬ GôjRh ØæΠd§ ‘ Yó¡ FôdG« ù¢ U’GMÓ° » fiª ó ÉN“». cª É Éc¿ ‘ IQGOG Mª áΠ Òe ùMÚ° Sƒeƒ° … TôŸGí° òdG… ⁄ ØdÉëj¬ G◊ ß ‘ äÉHÉîàf’G SÉFôdG° «á ‘ 2009 àdG» àfGâ¡ IOÉYÉH ÜÉîàfG fiª Oƒ MGª ó… OÉ‚.

àfGhó≤ ÖFÉædG U’GMÓ° » eQÉ°† ¿ TYÉé° » Z{« ÜÉ ôŸG IGC ûdGhÜÉÑ° øY G◊ záeƒμ. âÑàch Uë° «áØ Lª Qƒ¡… SGeÓ° » G¿ e© ó∫ Y’Gª QÉ ‘ òg√ G◊ áeƒμ ΠÑj≠ 58 ÉeÉY.

äôcPh ádÉch AÉÑf’G eô¡ G¿ G◊ áeƒμ J† °º áKÓK aÉfi¶ Ú ShÑ° ©á UGMÓ° «Ú HQGh© á e© Údóà HQGh© á ùeà° ÚΠ≤.

dGh ˘æ ˘≤ ˘£ ˘á ûŸGcΰ ˘á ÚH c ˘π g ˘ A’ƒD g ˘» fG ˘¡ ˘º b ˘jô ˘Ñ ˘ƒ ¿ e ˘ø bƒŸG ˘∞ ŸG© óà∫ ◊ù ø° ÊÉMhQ.

ch ˘É ¿ MhQ ˘ÊÉ YG ˘Π ˘ø a ˘Qƒ fG ˘à ˘î ˘HÉ ˘¬ fG ˘¬ S° ˘« ˘Ñ ˘æ ˘» N ˘« ˘QÉ √ Y˘ Π˘ ≈ c˘ Ø˘ IAÉ T’GUÉî° ¢ dGóàYGh¡ º dh« ù¢ ΠY≈ SGSÉ° ¢ àfGª JGAÉ¡ º ùdG° «SÉ °« á.

dòHh∂ ƒàj¤ ßaÉÙG óÑY VôdGÉ° MQª ÊÉ aΠ°† » IQGRh ΠNGódG« á. eh ˘ã˘ ˘Π˘ ˘¬˘ M ˘é˘ ˘á˘ S’G° ΩÓ````` fiª ƒ˘˘O Y ˘Π˘ ˘ƒ˘ … dG ˘ò˘ … S° ˘«˘ ˘à˘ ˘ƒ˘ ¤ IQGRh S’GäGQÉÑîà° .

Ébh∫ πΠÙG ùdG° «SÉ °» dGÖjô≤ øe ŸG© Údóà UOÉ° ¥ ΩÓcÉÑjR fG{É¡ áeƒμM Sh° £« á SΠà° ≈≤ YOº U’GMÓ° «Ú aÉÙGh¶ Ú e© zÉ.

Öàch MGª ó GQƒN¿ ôjRƒdG U’GMÓ° » ùdGHÉ° ≥ ‘ MÉààaG« á ûfJô° É¡ Uë° «áØ ÉeQG{¿ z dG« Ωƒ àYG{ó≤ G¿ Lª «™ YGAÉ°† G◊ áeƒμ S° «üë ƒΠ°¿ Y ˘Π ˘≈ dG ˘ã ˘≤ á```, N ˘UÉ ° ˘á Gh¿ dG ˘Ø ˘jô ˘≥ b’G ˘üà ° ˘OÉ … d ˘Mhô ˘ÊÉ b ˘ƒ … ch ˘Ø ˘Aƒ ùæehé° º ‘ ŸGΩÉ≤ h’Gz∫ . VGÉ° ± ΠY{≈ ùΠ›¢ ûdGiQƒ° G¿ j© ô± G¿ a ˘jô ˘≤ ˘É e˘ Mƒ˘ Gó bh˘ jƒ˘ É S° ˘« ˘μ ˘ƒ ¿ b˘ GQOÉ Y˘ Π˘ ≈ ùJ° ˘jƒ ˘á ûŸG° ˘cÉ ˘π b’G˘ üà° ˘jOÉ ˘á dGh« eƒ« á SÉæΠdz¢ .

äôcPh Uë° «áØ âØg{ UzíÑ° aÉÙG¶ á SÉH{AÉæãà° Yƒ°† hG Yøjƒ°† UG)MÓ° «Ú ,( S° «üë π° TôŸGƒë° ¿ G hôN’B¿ ΠY≈ ãdGzá≤ .

Sh° ˘« ˘é ˘ô … ùΠ›¢ ûdG° ˘iQƒ üJ° ˘jƒ ˘à ˘É æŸ˘ í dG˘ ã˘ ≤˘ á d˘ Π˘ ë˘ μ˘ eƒ˘ á S’G° ˘Ñ ˘ƒ ´ ŸGπÑ≤ ‘ óYƒe ⁄ Oóëj SQ° ª« É H© ó.

‘ ŸG≤ ˘HÉ ˘π MQ ˘âÑ üdG° ˘ë ˘∞ H ˘à ˘© ˘« Ú L ˘OGƒ X ˘jô ˘∞ ùdG° ˘ÒØ ùdG° ˘HÉ ˘≥ Gôj’¿ iód G’ · IóëàŸG 2002)2007- ( GôjRh LQÉîΠd« á.

ch ˘É ¿ X ˘jô ˘∞ ŸG© ˘hô ± H ˘YÉ ˘à ˘dGó ˘¬ d ˘© Ö GQhO a ˘© ˘É ’ ‘ ØŸG ˘VhÉ ° ˘äÉ dG ˘æ ˘jhƒ ˘á ÚH 2002 2005h Y ˘æ ˘eó ˘É c ˘É ¿ MhQ˘ ÊÉ c˘ GÒÑ d˘ Π˘ ª˘ Ø˘ VhÉÚ° ÚjhƒædG.

âfÉch GôjG¿ aGhâ≤ M« ΣGòæ ΠY≈ J© Π« ≥ üîJ° «Ö dG« fGQƒ« Ωƒ ùdGh° ªìÉ TÉHGô° ± ÈcG ΠY≈ èeÉfÈdG hƒædG… OÓÑΠd.

Ébh∫ ΩÓcÉÑjR fG¬ e{™ VIQhô° –≤ «≥ êôØfG Jh¨ «Ò ‘ dáé¡ GôjG¿ M« É∫ dG¨ Üô, hóÑj jôX∞ òdG… j© ô± æH≈ ùdGΠ° ᣠ‘ hódG∫ dG¨ Hô« á jódh¬ áHôOE dhO« á áΠjƒW, øe aGπ°† N« äGQÉ zÊÉMhQ.

G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.