AGÎG’G ÒÑΜDG

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

AGÎg’G{ dG ˘μ ˘ÒÑ .. c ˘« ˘∞ Πq– ˘π ŸG SƒDù° ° ˘äÉ äƒÁh b’G ˘üà ° ˘zOÉ , ÜÉàc ójóL Πdª ñQƒD jÈdGÊÉ£ ÒÑμdG, πjÉf ùZÒaƒ° ¿, øY QGO{ H ˘æ ˘¨ ˘jƒ ˘zø , j ˘Ñ ˘åë a ˘« ˘¬ H ˘© ˘≤ ˘π Y ˘ª ˘« ˘≥ fGh ˘à ˘≤ ˘OÉ … ùe° ˘ dÉC ˘á J ˘© ˘ Øq ˘ø ŸG SƒDù° äÉ° G◊ eƒμ« á SódGhájQƒà° àdGhª ã« Π« á ‘ äÉj’ƒdG IóëàŸG ShôFÉ° dG¨ Üô üdGYÉæ° ».

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.