ÑDG© áã FÉÆÑΠDG« á ¤ G d’c© ÜÉ G S’B° «ájƒ ÛΠDÜÉÑ°

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

J© ó≤ áæéΠdG G ÑŸh’C« á fÉæÑΠdG« á, ùdGáYÉ° 0013^ H© ó Xô¡ G ÚæK’E ŸGπÑ≤ 12 ÜGB QÉ÷G,… e kGô“UaÉë° « , ‘ eÉgô≤ ‘ G◊ eRÉ« á, ÓYÓd¿ øY ÑdG© áã fÉæÑΠdG« á ûŸGácQÉ° ‘ IQhO d’G© ÜÉ G S’B° «ájƒ fÉãdG« á ûΠdÜÉÑ° , àdG» ùJà° †° «Ø É¡ áæjóe Éf‚ «æ ≠ üdG° «æ «á , Ée ÚH 14 ÜGB QÉ÷G… 24h æe¬ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.