IQHO Éféeôh dg73` ùæàπd¢

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

‘ dG« Ωƒ ùeÉÿG¢ ûYô° øe IQhO OÉf… ÉfÉeôH ùdGájƒæ° áMƒàØŸG dG73` ùæàΠd¢ àdG» æj¶ ªÉ¡ ΠY≈ ÑYÓe¬ ‘ SQóeá° ÉfÉeôH dG© dÉ« á â– SG° º c{ SÉC¢ G zRQ’C â– TGGô° ± GOÉ–’ ÊÉæÑΠdG Πd© áÑ ájÉYôHh S{ùeÉ° fƒ°z≠ ûÃhácQÉ° 343 ÉÑY’ áÑY’h, SâΠé° èFÉàædG G J’B« á:

[ QƒcòdG: áÄa 12 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa hhGQ∫ Hõj∂ ΠY≈ ƒL… S° ©IOÉ 9.2- áÄa 14 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa c« øØ TOƒë° ΠY≈ ΣQÉe ùHÊÉà° 63- 6h.4- áÄa 18 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa S° «jQó ∂ S° ªáMÉ ΠY≈ f© «º ÉHGQ… 64- 6h,0- OÉLh UΠ° «Ñ » ΠY≈ ÉL¿ QÉe… Hõj∂ 76- 4h6- 10h.5- ÉLôdG:∫ RÉa L« ÊÉaƒ S° ªáMÉ ΠY≈ eGQ» ΠjÓY» 66h3- ,2- SÉeƒJh¢ πjh ΠY≈ eGQ» SGÉØ£° ¿ 50- Kº ùf’ÉHÜÉë° , OÉLh côc» ΠY≈ ÉjôHÉZ∫ ùdƒH¢ 61- 6h,1- OGƒLh Yª «ù ¢ Y˘ Π˘ ≈ f˘ Qƒ f˘ ©˘ ª˘ á 64- 6h,0- ùHh° ˘ΩÉ H ˘« ˘Só ¢ Y ˘Π ˘≈ äÈdGC H ˘eÉ ˘Ñ ˘cƒ ˘« ˘É ¿ 61- 6h,0- h ÊhOGC ƒHGC f© Ωƒ ΠY≈ OÉL UΠ° «Ñ » 75- 6h,4- SÉeƒJh¢ πjh ΠY≈ fGCʃ£ SÉH° «Π » 60- 6h.1- eGób≈ ƒa¥ 55 Sáæ° : RÉa ƒL ƒHGC ôWÉN ΠY≈ fiª Oƒ H© «æ » 9.5-

[ G çÉf’E: áÄa S14áæ° aª É hO¿ : äRÉa GQÉj a« üπ° ΠY≈ ÉjÒdÉa g« ÊÓ 9,0- ShIQÉ° UÉf° «∞ ΠY≈ SÉj° ªÚ hÉZ… 9.7- áÄa 18 Sáæ° aª É hO¿ : äRÉa ùdGEÉ° Ωôc ΠY≈ QhQhGC fGC ƒ£¿ 9.1-

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.