ÓWGE¥ TƑJ° «É ¿ eπhé≤ ájóa

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ΠWGC≥ SìGô° ıGƒ£ ± Qƒμjôc TƒJ° «É ¿, eπHÉ≤ ájóa dÉe« á H≤ «ª á 50 dGC∞ Q’hO ùeGC,¢ H© ó ùeÉ° ´ ΩÉb HÉ¡ ÉgGC‹ IóΠH SôYÉ° ∫ bÓW’E¬ , Éch¿ TƒJ° «É ¿ ób N∞£ πÑb áKÓK SGCHÉ° «™ , ÉeóæY Éc¿ j© øjÉ óMGC æŸG ˘TÉ Ò° üdG° ˘î ˘jô ˘á ‘ dG ˘Ñ ˘Π ˘Ió , Yh ˘OÉ e ˘ø S° ˘jQƒ ˘É TÉÑeIô° G¤ dõæe¬ ‘ áΠMR.

[ üHUƒÑ° ¢ e™ ÷Gª «π

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.