Ûdgjô° ∞

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

jh ˘ cq ˘ó FQ ˘« ù¢ L ˘ª ˘© ˘« ˘á QÉOE U° ˘« ˘Gó Vh° ˘MGƒ ˘« ˘¡ ˘É Y˘ Π˘ » ûdG° ˘jô ˘∞ ¿ U{° ˘« ˘Gó b˘ ó âMÉJQG SGhà° ©äOÉ NõHº ÈcGC G◊ ácô πNGO G S’CGƒ° ,¥ dPh∂ ØHπ°† ÷GOƒ¡ àdG» àdòHÉ¡ ÖFÉædG H¡ «á G◊ ôjô… H© ó G çGóM’C àdG» TJó¡° É¡ GÈY Hh© ó ΠŸª á L ˘MGô ˘¡ ˘É , Y ˘Π ˘ª ˘É ¿ dG ˘à ˘UGƒ ° ˘π ÚH jóŸG ˘æ ˘á æŸGh ˘WÉ ˘≥ L ˘æ ˘Hƒ ˘É Th° ˘bô ˘É Th° ˘ª ˘É ’ ⁄ j ˘à ˘bƒ ˘,∞ d ˘μ ˘ø W˘ Ñ˘ ©˘ É jóŸG˘ æ˘ á c˘ ¨gÒ ˘É e˘ ø æŸG˘ Wɢ ≥ J˘ à˘ KÉC˘ ô H˘ dɢ Vƒ° ˘™ G b’E˘ üà° ˘OÉ … ŸG ΩhRÉC òdG… Πj≤ » H© ÄѬ ΠY≈ øWGƒŸG ôLÉàdGh ‘ ¿z .

HÉàjh™ : Gòd{ Éc¿ QGôb ÷Gª ©« á íàØH ùdGƒ° ¥ QÉéàdG… d« Ó GAóH øe G S’CƒÑ° ´ VÉŸG° » ‘ Πfi¬ dÉHhÖΠ£ øe QÉéàdG Vh° ™ G◊ ùäÉeƒ° SÉæŸGáÑ° àdG» YGôJ» VhGCÉ° ´ SÉædG¢ ùØæHh¢ âbƒdG ’ J PƒD … QÉéàdG øëfh f© Πº ¿ ΣÉæg IÎa OƒcQ J© fÉ« É¡ Πàfl∞ dGäÉYÉ£≤ , ’ S° «ª É dGÉ£≤ ´ QÉéàdG… ΣÉægh AÉÑYGC ΠY≈ QÉéàdG ùHÖÑ° òg√ G Vh’CÉ° ´z .

jh πeÉC ûdGjô° ∞ ¿ ùj{à° ªô ûædGÉ° • òdG… ûJó¡° √ SGCGƒ° ¥ U° «Gó ¤ Ée H© ó ØdGô£ ÓNh∫ Ée ÑJ≈≤ øe üaπ° üdG° «∞ àd© Vƒq¢ áæjóŸG H© É°† ɇ JÉaÉ¡ øe ácôM S° «MÉ «á zájQÉOEh.

[ .. ácôMh ùμJô° ÷Gª Oƒ üàb’GOÉ° …

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.