SƑHO° »: ÁERGC féná≤

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

jh ócƒD ÚeGC ΩÉY OÉ– dG¨ ô± fÉæÑΠdG« á h ÚeGC Ée∫ áaôZ ùΠHGôW¢ ûdGh° ªÉ ∫ J ˘aƒ ˘« ˘≥ HO ˘Sƒ ° ˘» { ¿ e ˘jó ˘æ ˘á W ˘HGô ˘ùΠ ¢ Lh˘ gQGƒ˘ É ûJ° ˘¡ ˘ó M˘ É’ SGE° ˘à ˘ã ˘æ ˘FÉ ˘« ˘á ⁄ ûJÉgó¡° ‘ … áΠMôe øe πMGôe îjQÉJÉ¡ G üàb’EOÉ° … bGhh© É¡ G àL’Eª YÉ» gh» J© ÊÉ VFÉ° á≤ áLôM JÉ£ ∫ πc JÉfƒμeÉ¡ G üàb’EájOÉ° . Gòg ’ j© æ» ÉæfGC ójôf ¿ fØ°† » UIQƒ° SájhGOƒ° NôJ» H¶ dÓÉ¡ ΠY≈ äÉNÉæe G◊ «IÉ dG« eƒ« á ‘ áæjóŸG, øμdh øμæd VƒeYƒ° «Ú , bGƒdG™ dGFÉ≤ º ùjYóà° » G àg’Eª ΩÉ ÒÑμdG æàHª «á aGôe≥ eh SƒDù° äÉ° áæjóŸG dG© áeÉ UÉÿGhá° ÈY JôaÉ°† LOƒ¡ Lª «™ HG ˘æ ˘AÉ jóŸG ˘æ ˘á LGƒŸ˘ ¡˘ á G◊ É∫ dG˘ æ˘ Lɢ ª˘ á ûH° ˘μ ˘π Qƒfi… Y˘ ø dG˘ Vƒ° ˘™ G e’C˘ æ˘ » ŸG† ° ˘£ ˘Üô dGh ˘≤ ˘Π ˘≥ e˘ ø dG˘ Vƒ° ˘™ dG˘ ©˘ ΩÉ dG˘ ò… J˘ cò˘ «˘ ¬ dG˘ à˘ é˘ HPɢ äÉ ùdG° ˘« ˘SÉ °˘ «˘ á, VGEáaÉ° G¤ YGóJ« äÉ G Vh’CÉ° ´ àdG» ûJÉgó¡° SÉjQƒ° ‘ áΠMôŸG áægGôdG àdGh» NôJ» H¶ ΠÉ¡ ãdG≤ «π ΠY≈ üàb’GOÉ° ÊÉæÑΠdG ûHπμ° ΩÉY ΠYh≈ ácôM áHGƒH dG© QƒÑ zájÈdG.

Ébh{:∫ VƒdG° ™ üàb’GOÉ° … ‘ ùΠHGôW¢ ûdGh° ªÉ ∫ ‘ QƒgóJ jh© ÊÉ áeRGC fÉNá≤ AGôL G çGóM’C G d’C« ªá àdG» üYâØ° áæjóŸÉH ÉgQGƒLh. ’ ¿ bGƒdG™ òdG… ûfƒμ° æe¬ Lª «© É ΠY≈ U° ©« ó üàb’GOÉ° æWƒdG» , ƒg OƒcôdG òdG… jÉ£ ∫ aGôŸG≥ dGhäÉYÉ£≤ üàb’GájOÉ° áaÉc, dG© áeÉ æeÉ¡ UÉÿGhá° . dh SÓC,∞° Gòg G ôe’C ùfGÖë° ΠY≈ eƒj« äÉ eQÉ°† ¿ ΣQÉÑŸG. fh πeÉC ¿ ΠéæJ» dG¨ «ª á Jh© Oƒ G◊ cô ˘á e ˘™ jGC ˘ΩÉ Y ˘« ˘ó dG˘ Ø˘ £˘ ô ùdG° ˘© ˘« ˘ó . d˘ μ˘ æ˘ æ˘ » Y˘ Π˘ ≈ dG˘ Zô˘ º e˘ ø c˘ π dG˘ ¶˘ hô± üdG° ©áÑ àdG» ô“HÉ¡ OÓÑdG, GC óchD ¿ üàbGÉfOÉ° æWƒdG» Ñj≈≤ UÉÑΠ° ΩÉeGC Tà° ≈ GƒfGC´ dG© UGƒ,∞° ’¿ áeRGC üàb’GOÉ° ÊÉæÑΠdG d« ùâ° æH« ájƒ ΠY≈ G ÓW’E.¥ Éa çGóM’C G æe’C« á øe Lá¡ äÉHPÉéàdGh ùdG° «SÉ °« á øe Lá¡ iôNGC, g» àdG» J ˘Nô ˘» H ˘¶ ˘dÓ ˘¡ ˘É Y ˘Π ˘≈ dG ˘Vƒ ° ˘™ dG ˘© ˘ΩÉ eh˘ æ˘ ¡˘ É G Vh’C° ˘É ´ dG˘ à˘ » f˘ ©˘ ÊÉ e˘ æ˘ ¡˘ É ‘ ùΠHGôW¢ zÉgQGƒLh.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.