Dg{« ùfƒzƒμ° JΠ£ ≥ IÕFÉ÷G æwƒdg« á Πdª d飩 á

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

WG ˘Π ˘â≤ dG ˘Π ˘é ˘æ ˘á dG˘ Wƒ˘ æ˘ «˘ á dG˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fɢ «˘ á d˘ Π˘ «˘ ùfƒ° ˘μ ˘ƒ æÃ˘ SÉ° ˘Ñ ˘á dG˘ cò˘ iô ùeÉÿGá° ùdGhÚà° àd SÉC° «ù É¡° IõFÉ÷G æWƒdG« á Πdª dÉ£© á d TÓCUÉî° ¢ øjòdG GhRhÉOE Sø° ùeÉÿGá° dGh© ûøjô° ûHhô° • IAGôb OóY ’ jπ≤ øY 3 Öàc ΠY≈ ¿ ’ jπ≤ éMº ÜÉàμdG øY 125 UáëØ° . gh» IõFÉL S° ˘æ ˘jƒ ˘á J˘ ¡˘ ó± ¤ dG˘ ûà° ˘é ˘« ˘™ Y˘ Π˘ ≈ ŸG£ ˘dÉ ˘© ˘á c˘ Sƒ° ˘« ˘Π ˘á d˘ Ñ˘ æ˘ AÉ dG˘ Ø˘ μ˘ ô ÉàdÉHh‹ c IGOÉC ùJ° ¡º ‘ Yª Π« á æàdGª «á ûÑdGájô° ùŸGáeGóà° .

Jh ˘à †° ˘ª ˘ø FÉ÷G ˘Iõ K ˘çÓ a ˘Ä ˘äÉ dG: ˘Ø ˘Ä ˘á G h’C :¤ ’ j ˘≤ ˘π Y ˘Oó dG ˘μ ˘Öà ŸGIAhô≤ øY 5 Öàc, áÄØdG fÉãdG« á: ’ jπ≤ OóY ÖàμdG ŸGIAhô≤ øY 4 Öàc, áÄØdG áãdÉãdG: ’ jπ≤ OóY ÖàμdG ŸGIAhô≤ øY 3 Öàc.

ΠYh≈ ÚÑZGôdG TÎdÉHí° , IQÉjR Öàμe áæ÷ IõFÉ÷G ‘ eô≤ áæéΠdG dG˘ Wƒ˘ æ˘ «˘ á dG˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fɢ «˘ á d˘ Π˘ «˘ ùfƒ° ˘μ ˘ƒ d˘ ùà° ˘é ˘« ˘π Y˘ æ˘ jhɢ ø dG˘ μ˘ Öà dG˘ à˘ » QÉàNG TôŸGí° JAGôbÉ¡ ah≥ èeÉfôH æeR» Oóëj,√ IQÉjR Öàμe IõFÉ÷G óæY àf’GAÉ¡ øe IAGôb πc ÜÉàc JhËó≤ üîΠe¢ øe 500 Πcª á àj† °ª ø H« fÉ ΠμdÉHª äÉ JÉØŸG« í, VôYh° g’Cº dGÉjÉ°†≤ ŸGáMhô£ ‘ ÜÉàμdG hGC g’Cº e« JGõ¬ jh© È øY G ôK’C òdG… côJ¬ Gòg ÜÉàμdG ‘ ôμa√ ùØfh° ¬, h AGôLGE eáΠHÉ≤ TØ° ¡« á e™ YGCAÉ°† áæ÷ IõFÉ÷G.

Jh ˘ìhGô b ˘« ˘ª ˘á FGƒ÷G ˘õ e ˘ø FÉ÷G ˘Iõ G h’C :¤ 000000^ 3^ ,.∫.∫ h IõFÉ÷G fÉãdG« á: 000250^ 2^ ,.∫.∫ ¤ IõFÉ÷G áãdÉãdG: 000500^ 1^ .∫.∫ eÓ M¶ á íàØ ÜÉH TÎdG° «í øe 108/ 2013/ ¤ 3009/ 2013/ jõŸ ˘ó e ˘ø ŸG© ˘Π ˘eƒ ˘äÉ , Y˘ Π˘ ≈ dG˘ ZGô˘ ÚÑ H˘ T’ÉΣGΰ üJ’G° ˘É ∫ H˘ dɢ Π˘ é˘ æ˘ á æWƒdG« á ΠY749105≈ .01-

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.