Eélô¡ ¿ ÚY æb« É ãdgé≤ ‘ ùdgƒæ° … ÊÉÃDG

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - UÉMÑ° «É ``ÙŸG{``` à°zπñ≤

ΠWG≥ OEª ™ TÑ° «áÑ ÚY æb« É ŸGÉLô¡ ¿ ãdGÉ≤ ‘ ùdGƒæ° … ÊÉãdG ‘ SáMÉ° IóΠH ÚY æb« É - bAÉ°† UÉMÑ° «É , dPh∂ ‘ MQƒ°† ÚΠ㇠øY ôjRƒdG πFGh ƒHG QƒYÉa øYh ÚÑFÉædG QƒfG ΠÿG« π SÉbh° º TÉg° º, VÉb° » ÖgòŸG RQódG… jõf¬ ƒHG gGôHG« º.

MôJ« Ö øe GQƒf áØjóM, Πμaª á óY… ƒHG Yª ô SÉH° º éàdGª ™. ƒfh√ FQ« ù¢ GOÉ– äÉjóΠH G◊ UÉÊÉÑ° FQ« ù¢ ájóΠH ÚY æb« É Òæe ÈL áØjóM ÷ÉH{Oƒ¡ àdG» dòÑjÉ¡ OEª ™ ûdGÑ° «áÑ øe πLGC aQ™ TÉ° ¿ IóΠÑdG RGôHGh LhÉ¡¡ G◊ ≤« ≤» ‘ ùeIÒ° õμJôJ ΠY≈ dG© Πº áÑÙGh dGh ˘à †° ˘ë ˘« ˘á dGh ˘aƒ ˘zAÉ , ûe° ˘GOó Y˘ Π˘ ≈ V° ˘IQhô d’G˘ à˘ Ø˘ ɱ M˘ ƒ∫ ÷G« û¢ ÊÉæÑΠdG QÉÑàYÉH√ dGøeÉ°† MƒdG« ó øe’ SGhà° QGô≤ óΠÑdG.

ócGh FQ« ù¢ éàdGª ™ QÉW¥ áØjóM øe Là¡ ¬ G¿ ŸGÉLô¡ ¿ ûjπμ° ùeáMÉ° SGh° ©á øe áÑÙG bÓàdGh» ÚH AÉæHG IóΠÑdG æŸGhá≤£ H© «Gó øY àdG© üÖ° dG© ΠFÉ» ùdGhSÉ° °» dGhØFÉ£ »z .

πΠîàjh ŸGÉLô¡ ¿ òdG… ùjà° ªô áKÓK ΩÉjG, SùΠ° áΠ° øe ûædGäÉWÉ° ãdGaÉ≤ «á KGÎdGh« á VÉjôdGh° «á ájQƒΠμdƒØdGh.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.