Áæ÷{ G T’C° ¨É z∫ Øàjó≤ ŸGQÉ£ AÉKÓÃDG

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

QhõJ áæ÷ T’G° ¨É ∫ dG© áeÉ ædGhπ≤ dGhábÉ£ ŸGh« É√ eQÉ£ aQ« ≥ G◊ jô ˘ô … dG ˘hó ‹ dG ˘ã ˘KÓ ˘AÉ ŸG≤ ˘Ñ ˘π , e ˘ø LG ˘π L’G ˘à ˘ª ˘É ´ e ˘™ IQGOG dG ˘GÒ£ ¿ ÊóŸG W’Gh ˘Ó ´ Y ˘Π ˘≈ VhG° ˘É ´ ŸG£ ˘QÉ XƒŸGh ˘ÚØ N ˘UÉ ° ˘á üeáëΠ° SáeÓ° dGGÒ£ ¿ ÚÑbGôŸGh Újƒ÷G UQ’GhOÉ° ájƒ÷G.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.