Sƒeƒμ° 2013: âdƒh ÁCQÉŸG{ ùÿgzáπé° îj† °™ jôødgh≥ μjéeé÷g» Uƒëød¢ ÁØWÉN

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

j© Èà ShGøjÉ° âdƒH {‚ º TΣÉÑ° { ΠH¨ á NGóŸG« π àŸG© Qɱ ΠY« É¡ ‘ ùdG° «æ ªÉ , H ˘© ˘eó ˘É a ˘Vô ¢ f ˘ùØ °˘ ¬ ‘ É›∫ dG˘ ©˘ ÜÉ dG˘ ≤˘ iƒ e{˘ cQɢ á ùe° ˘é ˘Π ˘á { ùj° ˘à ˘≤ ˘Ö£ V’G° ˘AGƒ üHIQƒ° SGFÉæãà° «á .

dG© AGó μjÉeÉ÷G» ÑdGhπ£ ÑŸh’G» dGh© ŸÉ» ƒg eÉLô¡ ¿ SGà° ©VGô ¢ æjGª É πM, aÓ°† øY SJƒ£° ¬ ΠY≈ ŸG† °ª QÉ ÖbôJh éFÉàf¬ . aª Óã T° ¨π ùjQÉH¢ IóŸ Nª ùá° ΩÉjG SÉæŸáÑ° MQƒ°† √ G¤ UÉY{° ªá QƒædG{ ûehàcQÉ° ¬ ‘ dFÉ≤ É¡ hódG‹ V° ªø πMGôe QhódG… SÉŸG° », M« å RôMG õcôŸG h’G∫ ‘ SÉÑ° ¥ Ω200 ùeÓé° aGπ°† bQº Πdª Sƒ° º 7319^ fÉK« á. OôéÃh J cÉC« ó ûeácQÉ° âdƒH ‘ dAÉ≤ ùjQÉH,¢ ùØæJ¢ æŸG¶ ªƒ ¿ üdG° ©AGó PGE îJ≈£ G◊ Qƒ°† 50 dG∞ êôØàe. OGRh fÓYG¬ dG© ΩÉ VÉŸG° » VƒN¢ dAÉ≤ ÉehQ hódG‹ G◊ Qƒ°† 25 dG∞ êôØàe.

bh ˘Ñ ˘π f ˘ë ˘ƒ SG° ˘Ñ ˘ÚYƒ e ˘ø fG ˘£ ˘Ó ¥ H˘ £˘ dƒ˘ á dG˘ ©˘ É⁄ ŸG≤ ˘IQô ‘ e˘ Sƒ° ˘μ ˘ƒ ‘ 10 ÜGB ŸGπÑ≤ , OÉY âdƒH G¤ ŸG† °ª QÉ ÑŸh’G» Tbô° » óæd¿ M« å üMó° çÓK ÑgP« äÉ dG© ΩÉ VÉŸG° », ûeÉcQÉ° ‘ ΠdGAÉ≤ SÉŸG° » â– fG¶ QÉ 60 dG∞ êôØàe, RÉØa ‘ SÉÑ° ¥ Ω100 ùeÓé° 859^ GƒK¿ ƒgh aGπ°† bƒJ« â Tüî° °» d¬ òg√ ùdGáæ° , ƒgh æe£ ≤« É aGπ°† bQº ŸÉY» ‘ jG2013É°† , ƒμd¿ cÒe’G» ùjÉJƒ° ¿ ÉZ… òdG… Sπé° 75ç9^ J© WÉ≈ ûæŸGäÉ£° ødh ûjΣQÉ° ‘ Hádƒ£ dG© É.⁄ óYhh âdƒH H ¿ÉC ƒμj¿ ΠY≈ óYƒŸG ÉjôL ΠY≈ JOÉY¬ , Gh¿ jQƒ£ fGàbÓ£ ¬ ƒμàd¿ ájQÉéØfG{{ H© ó G¿ Yª π GÒãc ΠY≈ ù–Ú° àdG{æ≤ «á ëàdGhª π ùdGháYô° .{

Yª Éeƒ, J© æ» ûeácQÉ° âdƒH ‘ G… dAÉ≤ ûfäÉWÉ° ájRGƒe àJª πã ‘ äÓØM ájÉYQ ËôμJh dGh¶ Qƒ¡ ‘ SÉæeäÉÑ° YOº ájÒN àLGhª YÉ« á äÓØMh Sƒe° «≤ «á ùjà° ªà ™ dÓNÉ¡ ‘ J ájOÉC QhO ùæe≥° ÉZGC¿ O{… L» ,{ aÓ°† øY ŸGäÓHÉ≤ eÓY’G« á, óLGƒàdGh c† °« ∞ Tô° ± ΠY≈ QGôZ MQƒ°† √ fFÉ¡ » IQhO hQ’ ¿ ShQÉZ¢ ùæàΠd¢ ùJhΠ° «ª ¬ õFÉØdG H ˘dÉ ˘Π ˘Ö≤ S’G° ˘Ñ ˘ÊÉ aGQ ˘jÉ ˘π f ˘GOÉ ∫ c˘ SÉC¢ côŸG˘ õ h’G.∫ a˘ ª˘ ã˘ Ó jG˘ eɢ ¬ dG˘ Ñ˘ ùjQÉ° ˘« ˘á c˘ âfÉ áΠaÉM, XhQƒ¡ √ TÉÑŸGô° FÉbO8≥ V° ªø ûfIô° G QÉÑN’C ΠY≈ TTÉ° á° ä{ ±GC 1{ OGR OóY ûŸGøjógÉ° 36^ ÚjÓe ùf° ªá .

Jh ˘© ˘ió NO ˘π H ˘âdƒ e ˘ø FGƒ÷G ˘õ dGh ˘© ˘FÉ ˘äGó Y’G ˘fÓ ˘« ˘á dG18` e ˘Π ˘« ˘ƒ ¿ j˘ hQƒ dG˘ ©˘ ΩÉ VÉŸG° », Ée éj© Π¬ ΠY’G≈ ‘ ïjQÉJ dG© ÜÉ dGiƒ≤ . aƒ¡ àjVÉ≤ ≈° 225 dG∞ hQƒj ƒëf) dG300∞ Q’hO( dAÉ≤ G… ûeácQÉ° ‘ dAÉ≤ hO,‹ ΠYª É G¿ e© ó∫ XQƒ¡ √ ùdGƒæ° … a« É¡ ƒg ûe8äÉcQÉ° . cª É ÑJôj§ âdƒH H© Oƒ≤ fÓYG« á hã“«π QÉOE… e™ T11ácô° ácQÉeh ‘ eeó≤ É¡ ÉeƒH{{ éàΠd¡ «äGõ VÉjôdG° «á àdG» âJÉH eáfhô≤ SÉH° ª¬ f¶ Gô àd© fhÉ¡ ªÉ òæe 10 SÚæ° , G… ‘ ájGóH ùeJÒ° ¬ aGÎM’G« á dƒNOh¬ ÜQO ûdGIô¡° . h‘ eπHÉ≤ üdG{IQƒ° áHPÉ÷G{ JΩó≤ d¬ ûdGácô° 57^ ÚjÓe hQƒj, bôdGhº Tôeí° d ˘JQÓ ˘Ø ˘É ´ H ˘© ˘ó H ˘£ ˘dƒ ˘á dG ˘© ˘É ⁄ ‘ e ˘Sƒ °˘ μ˘ ƒ, Y˘ Π˘ ª˘ É G¿ ùdG° ˘ƒ ¥ üdG° ˘« ˘æ ˘« ˘á üJ° ˘Üƒ f˘ ë˘ ƒ ÈdG{{¥ UôJhó° .√

âØΠjh μjQ» S° «ª ù,¢ ôjóe YGª É∫ âdƒH, G¤ G¿ éædGº dG© ŸÉ» VG{ë° ≈ IôgÉX SGFÉæãà° «á ‘ É›∫ S’Gà° ©VGô ¢ e© áaƒ£ ΠY≈ ìÉ‚ üàbGOÉ° .{… äÉHh SG{IQƒ£° àa© äó TJô¡° ¬ ŸG† °ª QÉ LQÉNh¬ fGh© ûâ° dG© ÜÉ dGiƒ≤ Shbƒ° É¡ fÓY’G« á,{ TÉcÉØ° G¿ ÑΠJ« á äÉÑΠW ûeácQÉ° âdƒH ‘ ûfäÉWÉ° ÑfÉL« á àJ{ÖΠ£ ôaGƒJ 20 HÓ£ Πãe¬ .{

æéjh» âdƒH øe ûŸGácQÉ° dhódG« á ƒëf 85Πe1^ «ƒ ¿ hQƒj SÉjƒæ° , aÓ°† øY õFGƒL RƒØdG õcôŸÉH h’G∫ ‘ däGAÉ≤ QhódG… SÉŸG° » 7700) hQƒj ‘ πc SÉÑ° ¥ 31h dG∞ hQƒj IõFÉL õcôŸG h’G∫ ‘ JÎdG« Ö dG© ΩÉ.( Éæjh∫ 47 dG∞ hQƒj øY πc dÖ≤ ŸÉY» 77h ÉØdG aÉμe IÉC ëàd£ «ª ¬ bQª É ŸÉY« É. ΠYh≈ ZQº òg√ dG© äGóFÉ ŸG¨ ájô, aôj¢† âdƒH G… Yó≤ eõΠj¬ ÆôØàdG ÌcG øe 10 ΩÉjG èjhÎΠd ájÉYódGh ƒdh îJ⣠b« ªà ¬ 4 ÚjÓe hQƒj, PG G¿ ájƒdh’G FGOª É g» Πdª †° ªQÉ Th° fhƒD¬ . ’¿ dG£ ªìƒ ŸG« ÊGó ’ Gõj∫ GÒãc GÒÑch. Éa¤ aGógG¬ ‘ Hádƒ£ dG© É⁄ ‘ Sƒeƒμ° , àjΠ£ ™ dG© AGó òØdG G¤ KÓK{« á ÑŸhG« á{ àJª πã ÖgòdÉH GÈdG¥ ‘ ƒjQ{ O… hÒfÉL 2016,{ d« ƒμ¿ h’G∫ òdG… ßØàëj d’ÉHÜÉ≤ ‘ çÓK äGQhO dGƒJ« É. hácQÉŸG{ ùŸGáΠé° { UGíÑ° jÜô°† H¬ πãŸG, ÉeóæY ƒμj¿ G◊ åjó øY ùdGáYô° aƒ¡ πeÉM bôdGº dG≤ «SÉ °» ùΠdáYô° dGü≤ iƒ° óæY ùf’GÉ° ¿ 2)43^ c« GÎeƒΠ àdG» SΠé° É¡ ‘ SÉÑ° ¥ Ω100.( cª É G¿ ôFÉW Mª ΩÉ j© Èà Hπ£ SäÉbÉÑ° SáYô° , H« ™ ùH° ©ô 310 ±’GB hQƒj G¤ πLQ U° «æ » ÓN∫ OGõe æΠY» f¶ º Üôb ÒØfG ‘ éΠH« Éμ. SGh° º dGôFÉ£ âdƒH{{ J« ªÉæ dÉH© AGó μjÉeÉ÷G» . Uhh° ˘Ø ˘¬ e ˘dÉ ˘μ ˘¬ d˘ «˘ ƒ fÉÁÒg˘ õ HQÉÿGz` ¥ f’˘ ¬ ΠÁ∂ dG˘ ≤˘ IQó Y˘ Π˘ ≈ dG˘ à˘ ª˘ «˘ «˘ õ ùdGh° ˘« ˘£ ˘Iô RhÉOEh ùaÉæe° «¬ ΠY≈ QGôZ ÑdGπ£ ÑgòdG» .{ M ˘eÉ ˘π dG ˘bô ˘º dG ˘≤ ˘« ˘SÉ ° ˘» dG˘ ©˘ ŸÉ» ùdG° ˘HÉ ˘≥ ‘ Ω100 eRh ˘« ˘Π ˘à ˘¬ ‘ dG ˘à ˘ª ˘jQÉ ˘ø ThÒ° ¿ S° ˘« ˘ª ù° ˘ƒ ¿, Yh ˘ÚFGó NGB ˘jô ˘ø N ˘Ó ∫ H ˘£ ˘dƒ ˘á L˘ eɢ jɢ μ˘ É ‘ M˘ jõ˘ Gô¿ VÉŸG° ˘» . Lh˘ äAÉ a† °« áë hÉH∫ Sh° «ª ùƒ° ¿ àd© WÉ» IOÉe ùchG° «øjôaƒΠ ûæŸGᣰ , H© ó äÉÑKG J© WÉ» ÑdGáΠ£ ÑŸh’G« á ÚJôe ‘ SÉÑ° ¥ Ω200 fhÒa« Éμ πÑeÉc hGôH¿ ‘ QÉjG.

[ ShGCøjÉ° âdƒH.

G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.