G a’cπ°† HHQHGC« ÚH e« ù° » hódéfhqh ÒÑJQH…

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

øΠYG GOÉ–’ HhQh’G» Iôμd dGΩó≤ ùeG¢ AÉKÓãdG G¿ OóY TôŸGÚë° RƒØΠd ùædÉHáî° áãdÉãdG øe IõFÉL aGπ°† ÖY’ ‘ ÉHhQhG SƒŸ° º 20122013- ób JüΠ≤ ¢ G¤ áKÓK ÚÑY’ gº àæLQ’G« æ» d« fƒ« π e« ù° » TôH)áfƒΠ° S’GÊÉÑ° ,( JÈdGh ˘¨ ˘É ‹ c ˘ùjô ° ˘à ˘« ˘fÉ ˘ƒ fhQ˘ dɢ hó jQ)˘ É∫ e˘ jQó˘ ó S’G° ˘Ñ ˘ÊÉ ( dGh˘ Ø˘ ùfô° ˘» a˘ fGô∂ ÒÑjQ… ôjÉH)¿ e« fƒ« ï ÊÉŸ’G.(

h” àNG« QÉ ÚÑYÓdG áKÓãdG ÖLƒÃ üJâjƒ° fFÉ¡ » TâcQÉ° a« ¬ ›ª áYƒ e ˘ø üdG° ˘ë ˘aÉ ˘« Ú dG˘ à˘ Hɢ ©Ú d˘ ÓäGOÉ– dG53` æŸG† ° ˘ª ˘á G ¤ GOÉ–’ HhQh’G ˘» . Sh° «© øΠ SG° º õFÉØdG ΠY≈ ûeÉg¢ áYôb QhO ÛGª äÉYƒ Qhód… HGÉ£ ∫ ÉHhQhG ‘ 29 ÜGB ‘ ƒcÉfƒe. âfÉch ádƒ÷G h’G¤ øe üàdGâjƒ° àdG» üMâΠ° πÑb ƒëf Tô¡° HGâ≤ 10 TôeÚë° .

ûfGh° G OÉ–’ HhQh’G» òg√ IõFÉ÷G IQOÉÑà øe FQ« ù¢ GOÉ–’ HhQh’G» , ùfôØdG° » e« ûÉ° ∫ JÓH« æ» , ShÑ° ≥ G¿ RÉa HÉ¡ àæLQ’G« æ» d« fƒ« π e« ù° » ΩÉY 2011 S’GhÊÉÑ° ùjQófG¢ æjG« «ù Éà° ΩÉY .2012 RôMGh e« ù° » 26) ÉeÉY( e™ jôa≤ ¬ dÖ≤ Hπ£ QhódG… S’GÊÉÑ° Shπé° d¬ 46 Éaóg, a« ªÉ Sπé° hódÉfhQ 28) ÉeÉY( 34 Éaóg πMh ÉjQ∫ ójQóe Uh° «ÉØ , âfÉch G◊ üá° Èc’G ÒÑjôd… 30) ÉeÉY( òdG… Sπé° 15 Éaóg, øe ÓN∫ ùegÉ° ªà ¬ ‘ RGôMG ôjÉH¿ e« fƒ« ï YÉHQ« á îjQÉJ« á QhódG)… μdGh SÉC¢ μdGh SÉC¢ ùdGôHƒ° ΠÙG« á QhOh… HGÉ£ ∫ ÉHhQhG. G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.