IQHO Éféeôh ùdgájƒæ° dg73` ùæàπd¢

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

HƒJ© â IQhO OÉf… ÉfÉeôH ùdGájƒæ° áMƒàØŸG dG73` ùæàΠd,¢ àdG» æj¶ ªÉ¡ OÉædG,… ΠY≈ ÑYÓe¬ ‘ SQóeá° ÉfÉeôH dG© dÉ« á, â– SGE° º c{ SÉC¢ G zRQ’C, Hh ˘ TÉE° ˘Gô ± OÉ– dG ˘Π ˘© ˘Ñ ˘á , Hh ˘Yô ˘jÉ ˘á S{° ˘ùeÉ °˘ fƒ˘ z≠, ûÃh° ˘cQÉ ˘á 343 ÑY’ áÑY’h, ùaÉæÃäÉ° dG« Ωƒ dG,16` òdG… SâΠé° a« ¬ èFÉàædG G J’B« á:

[ QƒcòdG: áÄa 12 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa c« øØ TOƒë° ΠY≈ L« ƒ UΠ° «Ñ » 9 - .0 áÄa 14 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa S° «jQó ∂ S° ªáMÉ ΠY≈ Ëôc UΠ° «Ñ » 4 - 6 6h - 2 6h - .1 áÄa 18 Sáæ° aª É hO¿ : RÉa Qƒf f© ªá ΠY≈ ΣQÉe ùHÊÉà° 6 - 2 6h - .3 ÉLôdG:∫ RÉa ΣQÉe Veƒ° § ΠY≈ ÓH∫ SGhQ¢ 6 - 0 6h - .1 dGeGó≤ ≈ ƒa)¥ 55 Sáæ° :( RÉa OÉa… Lû¡ É°¿ ΠY≈ Qƒμjôc L« æ« æ« É¿ 9 - .0 LhõdG» ΠàıG§ : RÉa côc» côch» ΠY≈ SÉÑY¢ h ƒHGC ôWÉN 9 - ,1 ch© ó… ΠNh« áØ ΠY≈ QƒàH Sh° ©IOÉ 9 - .7

[ G çÉf’E: áÄa 14 Sáæ° aª É hO¿ : äRÉa SIQÉ° UÉf° «∞ ΠY≈ ÚdGC TΠ° «É£ 6 - 0 6h - .1 áÄa 18 Sáæ° aª É hO¿ : äRÉa jÉZ« π ƒH hóÑY ΠY≈ ÉjÒdÉa g« ÊÓ 9 - ,7 GQƒdh U° ¡« ƒ¿ ΠY≈ ùdGCÉ° Ωôc 6 - 1 6h - .0 ùdG° «äGó : äRÉa GQƒd U° ¡« ƒ¿ ΠY≈ ÉfhôH QƒN… 6 - 0 2h - 0 Kº ùf’ÉHÜÉë° , âaÒeh Mª Iõ ΠY≈ ÉjQ jÉM∂ 9 - .2

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.