E« fgó«

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Öàch OÉa… GOÈdG¿ øe IQƒbÉædG: äOOôJ UGCAGó° ΠWäÉ≤ ájQÉf ‘ æŸGá≤£ áHGôb fÉãdG« á kGôéa, aGÎeá≤ e™ UJƒ° » øjQÉéØfG ÓWGh¥ dπHÉæ≤ e† °« áÄ ‘ G AGƒL’C, πÑb ¿ ÚÑàj M’≤ ¿ IóMh øe ÷G« û¢ S’GFGô° «Π » âeÉb d« Hü≤ ¢

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.