AGEQÉ£ ÚMRÉÆΠD ‘ Éjéeîc

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

‘ bGE ˘Π ˘« ˘º ÜhôÿG - ùŸG{° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ bGC ˘ΩÉ b ˘£ ˘É ´ dG˘ æ˘ ≤˘ Hɢ äÉ dG˘ ©˘ ª˘ dɢ «˘ á ‘ J˘ «˘ QÉ ùŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π H ˘dÉ ˘à ˘© ˘hÉ ¿ e ˘™ f ˘OÉ … dG˘ Ø˘ é˘ ô aGE˘ £˘ kGQÉ d˘ Π˘ æ˘ ÚMRÉ ùdG° ˘ÚjQƒ ‘ H˘ Π˘ Ió

[ ÉØWGC∫ øe e SƒDù° äÉ° fi{ª ó zódÉN H© ó ùJΠ° ª¡ º dGÉjGó¡ ôKGE

aGEQÉ£ eÉbGC¬ d¡ º TÜÉÑ° ùŸGà° πÑ≤.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.