Zájéyôdg{ Lôe`© «ƒ ¿

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

‘ Tô¡° ÒÿG äÉcÈdGh âYO ájÉYôdG - ióMGE e SƒDù° äÉ° dG¡ «áÄ G S’EeÓ° «á ájÉYôΠd 150 UFÉ° ª øe IóΠH Lôe© «ƒ ¿ h bGC† °« àÉ¡ ¤ IóFÉe aGEQÉ£ eQfÉ°† «á Lª ©â a« É¡ ÑM AÉahh g’C GƒfÉc Sh° «Ñ ƒ≤¿ kGõeQ àΠdë°† «á AGóØdGh ‘ øWh áÑÙG AGóØdGh ÉæÑd¿ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.