Sqƒë° ùÿg{à° zπñ≤ - H© ÑΠ∂

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

‘ H© ÑΠ∂ - ùŸG{à° zπÑ≤, âeÉbGC ùæe° ≤« á H© ÑΠ∂ ‘ J« QÉ ùŸG{à° zπÑ≤ SkGQƒë° eQ† ° ˘fÉ ˘« ˘ ‘ e ˘cô ˘gõ ˘É T° ˘ΣQÉ a «˘ ˘¬ e ˘Ø ˘à ˘» H˘ ©˘ Π˘ Ñ∂ dGh˘ ¡˘ eô˘ π ûdG° ˘« ˘ï N˘ dɢ ó U° ˘Π ˘í , ùæŸG≥° dG© ΩÉ ùMÚ° UíΠ° , ùŸG° ƒdhƒD¿ ƒjQGO’G¿ ùeh° ƒdhƒD ôFGhódG dGhäÉYÉ£≤ ûMhó° øe UÉæeô° … àdG« QÉ ‘ áæjóŸG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.