Éæeóe¿ ÙJÉÑΠ° ¿ S° ªμ LRÉW

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

ΩóbGC ùMÚ° Ü. ùMhø° Σ. ‘ áΠfi ùdG° ©äÉjó ΠY≈ Jójó¡ MGCª ó Q. ùHÚcÉμ° áYƒæ‡ ShÉÑΠ° √ S° ªμ Éc¿ ób UGOÉ£° √ ƒàΠd, cª É ÉÑΠW æe¬ õf´ SùΠ° É°∫ Éc¿ j† °© ¬ ‘ æY≤ ¬, ÉeóæYh JGí°† d¡ ªÉ fGC ¬ d« ù¢ ÑgP J ˘cô ˘É √ üfGh° ˘aô ˘É ùa° ˘QÉ ´ MGC ˘ª ˘ó gh ˘ƒ › ˘ó d ˘à ˘≤ ˘Ëó T° ˘μ ˘iƒ M ˘« å ” bƒJ« Ø¡ ªÉ , VhÑ° § IRƒëH πc æe¡ ªÉ SÚμ° áYƒæ‡. iódh ëàdG≤ «≥ e© ¡ª É πëàfG ùMø° ájƒg T° ≤« ≤¬ Sƒj∞° cª É JGí°† ΩóY M« JRɬ …’ GQhGC¥ JƒÑK« á. ÚÑJh ÓN∫ ëàdG≤ «äÉ≤ ¿ ùMÚ° ùMhø° àj© WÉ« É¿ äGQóıG, a ócÉC G h’C ∫ SGüëà° dÉ°¬ ΠY« É¡ øe ùMÚ° Ω. ‘ ÚM ócGC ÊÉãdG ¿ üeØ£° ≈ Σ. õj Ohq√ äGQóıÉH ùjhüëà° π° ΠY« É¡ G ÒN’C øe ùMÚ° ê.

cª É ÉaÎYG ëH« IRÉ SÚcÉμ° áYƒæ‡ h eGóbGE¡ ªÉ ΠY≈ SÖΠ° óæÛG MGCª ó Q. YGRª Ú fGC ¡ª É ÉÑΠW æe¬ S° ªÚàμ a YÉCgÉ£ ªÉ .

ÖΠWh VÉb° » ëàdG≤ «≥ ‘ πÑL ÉæÑd¿ fiª ó GQóH¿ YáHƒ≤ G T’C° ¨É ∫ ûdGábÉ° ùdÉHøé° Ióe ìhGôJ ÚH 3 ΩGƒYGC 15h πμd øe ùMÚ° Ü. ùMhø° Σ. üehØ£° ≈ Σ. ùMhÚ° ê. h dÉMGC¡ º Πdª cÉëª á ΩÉeGC μfiª á äÉjÉæ÷G ‘ πÑL ÉæÑd¿ , h ôeGC ùàHÒ£° Iôcòe ôm– FGOº ëH≥ ùMÚ° Ω. UƒJ° Ÿ© áaô πeÉc àjƒg¬ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.