SÉH° «π : ùdéæ° øe G B’EYÉ£ «Ú Véæfhπ° Éfómh AÉÆÑD ádhódg

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - HÎÑDG¿ ``ÙŸG{`` à°zπñ≤

Q iGC ôjRh dGábÉ£ ŸGh« É√ ‘ áeƒμM üJjô° ∞ G Y’Cª É∫ GÈL¿ SÉH° «π ¿ ùŸG{° dhƒD« á ΠY« Éæ IÒÑc Éæf’C Éæc h’ Gõf∫ G πe’C ‘ Gòg óΠÑdG, a ÉæàjƒdhÉC ádhódG SÉædGh,¢ fÉæÑΠdGh« ƒ¿ ‘ ÑdÉZ« à¡ º æj¶ hô¿ dG« Éæ dG« Ωƒ ΠY≈ ÉæfGC MƒdG« hó¿ øjòdG VÉæfπ° hógÉ‚ øe πLGC AÉæH ádhódG ¿ øe ÓN∫ óÑe G◊ ÉØ® ΠY≈ SódGQƒà° hGC øe ÓN∫ áHQÉfi ùØdGOÉ° .{

Ébh∫ ÓN∫ ûYAÉ° eÉbGC¬ ‘ JQGO¬ ‘ hÎÑdG¿ ‘ iôcòdG fÉãdG« á ûYIô° d7` ÜGB V° º dG« ¬ VÉæeΠ° » àdG{« QÉ æWƒdG» G◊ ô{ øjòdG ” bƒJ« Ø¡ º: Ée{ TGCÑ° ¬ dG« Ωƒ ÉH ùe’C,¢ Ña© ó fÉ°† ∫ SGà° ªô Nª ùá° ûYô° eÉY Mª ÉæΠ dÓN¬ ΠμdGª á Gh◊ ≤« á≤ UhÉfÈ° ΠY≈ dG¶ Πº , UhÉæΠ° ‘ dG2005` ãHÉæà≤ H ùØfÉCÉæ° Hh˘ fÉÁɢ æ˘ É H˘ †≤° ˘« ˘à ˘æ ˘É dGh˘ «˘ Ωƒ f˘ ¶˘ Π˘ º H˘ dɢ ≤˘ Qó f˘ ùØ° ˘¬ , d˘ μ˘ æ˘ æ˘ É c˘ ªÉ UÉfÈ° ‘ ùdGHÉ° ≥ Süæ° È° ÉæfÉÁ’E HGò¡ óΠÑdG μHhº h Éæf’C ójôf AÉæH ŸG SƒDù° á° àdG» Égójôf àdGh» J© £» dG£ ª fÉC« áæ Gh πe’C fÉæÑΠd« Ú H fÉCÉ¡ SÑà° ≈≤ –ª π ûe° ˘hô ´ dG ˘dhó ˘á h’ j ˘Lƒ ˘ó fÒZ ˘É j ˘ë ˘ª ˘π g ˘Gò ûŸG° ˘hô ´ f’C ˘æ ˘É Wh ˘æ ˘« ˘ƒ ¿ h QGôMGC.{

VGCÉ° :± S{° GƒD ∫ ÒÑc jìô£ dG« Ωƒ πg øëf ÉfóMh Vó° àdGª ójó? πg øëf ÉfóMh ‘ ádÉM aôdG¢† ùØΠdOÉ° øe hO¿ e IQRGƒD øe óMGC.? ƒg ƒN± OOÎj ch ÉæfÉC ’ ójôf ¿ ùfôcòà° G ΩÉj’C àdG» Éæc a« É¡ f∞≤ ÉfóMh f© È øY aQÉæ°† ÓàMÓd∫ hGC UƒΠdájÉ° hGC OƒLƒΠd ùdGQƒ° ,… øμd ‘ ædGájÉ¡ Éæc ÉfóMh h bhGC∞ 153 Tüî° ° bh« π àbhÉ¡ øe g» òg√ G{◊ ádÉ dG© fƒ« zá? fGC¡ «ÉgÉæ Vhh° ©gÉæ º ‘ ùdGøé° , G¤ ¿ JGC ≈ âbh G◊ ≤« á≤ ÚÑJh ¿ πc Gd ΠÑ æÉ f« Ú gº e™ gò √ G◊ Éd á dμ æ¡ º ⁄ j© ôh G, fë ø eø YÑqô æY¡ º. ⁄ ôéàj GhGC, øëf øe ôOE æY¡ º, øëfh dG« Ωƒ f© ô± kGOó› G¿ fÉæÑΠdG« Ú e© æÉ ‘ e© ôc á G’ U° Óì hG dà ¨« Ò dμ æ¡ º ’ jù °à £« ©ƒ ¿ ¿ j© Ghô øëæa eø f© ô æY¡ º. øëf g A’ƒD SÉædG¢ øjòdG ÉæØbh âbh G◊ ≤« á≤ ó÷Gh d˘ Π˘ ª˘ £˘ dɢ Ñ˘ á ùH° ˘« ˘IOÉ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ SGh° ˘à ˘≤ ˘dÓ ˘¬ , dGh˘ «˘ Ωƒ âbh ó÷G d˘ Π˘ ª˘ £˘ áÑdÉ AÉæÑH ádhódG f∞≤ kGOó›, ÉfQGôb ôM ùdhÉæ° øe b’GYÉ£ «Ú h’ øe SÉØdGøjó° , gÈdGh˘ É¿ G◊ ª˘ äÓ dG˘ à˘ » J˘ £˘ dɢ æ˘ É c˘ Π˘ ª˘ É ùeù° °˘ æ˘ É H˘ ùØ° ˘gOÉ ˘º ch˘ Π˘ ª˘ É YGC£ «Éæ LPƒ‰ ôNGB ’ ûjÑ° ¬ ùagOÉ° º.{

h cGC ˘ó ‘ OQ Y ˘ Π ˘≈ ùdG° ˘« ˘Ió S° ˘fƒ ˘« ˘É a ˘ô ‚« ˘á : b{ ˘fQGô ˘É M ˘ô ùdh° ˘æ ˘É e ˘ø b’GYÉ£ «Ú h’ øe SÉØdGøjó° , ÉgÈdGh¿ G◊ ªäÓ àdG» JÉædÉ£ Πcª É ùe° «Éæ ùØHgOÉ° º Πchª É YGC£ «Éæ LPƒ‰ ôNGB ’ ûjÑ° ¬ ùagOÉ° º.{

HÉJh™ : øëf{ ’ ûfÑ° ¡¡ º ûH° »A , øëfh ΠY≈ Sôc° » ùdGΠ° ᣠôμØf cº ¿ G◊ ùÑ¢ Éc¿ aGC π°†, Éæf’C øëfh πNGO ùdGΠ° ᣠûf° ©ô H ÉæfÉC ‘ áHôZ øY òg√ G◊ ádÉ ùdG° «SÉ °« á IOƒLƒŸG àdG» UhGCâΠ° óΠÑdG G¤ Ée ƒg ΠY« ¬ àdGh» ójôJ HGEAÉ≤ √ ΠY≈ Ée ƒg ΠY« ¬, ûfh° ©ô H ÉæfÉC àæfª » G¤ fÉ°† ∫ Éææμd HÉJ© Éæ√ ÉfÈYh æY¬ ‘ ádÉM e© «áæ πc Ωƒj øëfh ‘ ùdGΠ° á£.{ h TGCQÉ° G¤ ¿ ûe{ÉæYhô° óMGh bh† °« Éæà IóMGh πc Éæe ëjª ΠÉ¡ ùð dhƒD« Jɬ h‘ ΠNGO¬ , 7h ÜGB S° «Ñ ≈≤ ÉæJôîØe gh» ádÉM f© «û É¡° H© ªÉæΠ , Éæaógh AÉæH ŸG SƒDù° á° àdG» –ª π ûehô° ´ ádhódG ‘ ÉæÑd¿ àdGh» g» πeGC Mh≥ πc fÉæÑΠdG« Ú ÉfógÉLh ShÑæ° ≈≤ ógÉ‚ øe ΠLGCzÉ¡ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.