ÊÉÑB ƒyój ÙŸG° Údhƒd G¤ HGE© OÉ ÙŸGΠ° ªú øy Sggõæà° ± ÀØFÉW¡ º

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

QòM àØe» ÷Gª ájQƒ¡ ûdG° «ï fiª ó TQ° «ó ÊÉÑb ùŸGΠ° ªÚ øe {G ƒV ¢ ‘ Gd Øà æ H« ¡º he ™ Hæ É hn Wæp¡ º ùeΠ° ª GƒfÉc hGC eù °« ë« Ú, he ø Gd Øà æ án Gd Èi Gd à» ón ôo gÉ hjo Égót d¡ º Y óo ghtº d j≤ É´ H« ¡º , h Mô G¥ hJ óe h Wæp ¡º ÉæÑd¿ z, YGO« gÉjGº G¤ –≤ «˘ ≥˘ hM ˘ó U° ˘ Øu˘ ¡˘ º hG L˘ à˘ ª˘ É´ c˘ ˘ ª˘ ˘ ¡˘ º, Shn° ˘ó G ôÿn¥ H˘ «˘ ˘ ¡˘ º. Wh ˘ÖdÉ ùŸG° ˘ ÚdhƒD Y ˘ø dG ˘£ ˘FÉ ˘Ø ˘á H{ ˘ ˘Mƒ ˘« ˘ó U° ˘∞ ùŸG° ˘Π ˘ª Ú, h H© ÉO gº Yø GS ° æõ G± p WÉ F Øn º h ON Édp ¡É ‘ T° ≤É ¥ hfpGõ ´ em™ H© †° p º eh™ dG¨ zÒ.

bh ˘É ∫ b ˘Ñ ˘ÊÉ ‘ N ˘£ ˘Ñ ˘á Y ˘« ˘ó dG ˘Ø ˘£ ˘ô ùdG° ˘© ˘« ˘ó ‘ ùe° ˘é ˘ó fiª ˘ó G’ eÚ ‘ hS ° §˘ HÒ hä , M «˘å üŸG° ˘ÚΠ Sh° ˘§ e ˘≤ ˘WÉ ˘© ˘á e ˘ø Q ShDAÉ° G◊ äÉeƒμ ùdGHÉ° Ú≤ FôdGh« ù¢ ΠμŸG∞ ΩÉ“SΩÓ° ÜGƒfh ùŸG{° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ bh ˘« ˘jOÉ ˘« ˘¬ , a ˘« ˘ª ˘ É bG ˘üà ° ˘ô G ◊† ° ˘Qƒ Y ˘Π ˘≈ e ˘AGQó ŸG SƒDù° äÉ° HÉàdG© á QGód iƒàØdG h YGCAÉ°† øe ùΠÛG¢ ûdGYô° » G S’E° ˘eÓ ˘» G Y’C ˘Π ˘≈ Yh ˘Oó e ˘ø dG ˘© ˘Π ª˘ ˘AÉ ûdGh° ˘üî °˘ «˘ äÉ: dG{˘ Π˘ ¬ cGC˘ ˘ ôo

cnÑ Ò ,Gk hG ◊ª óo dΠ ¬p cã Ò ,Gk hS °Ñ ëÉ ¿ Gd Π¬ p μô h U° « , G◊ ª óo dΠ ¬p Gd ò… YΠ «æ É H¡ ò√p Gd ü° Ñ« ë G ŸÑ É Qn c Gd Ó ©á , hn hn as ≤æ É d£ É Yn ¬ h Qp V° É√ , hn H Πs ¨æ É U° «É eQÉ°† ¿ Gòg dG© ΩÉ, h TGC° ¡ óo ¿ ’ ¬ ’ ΠdG¬ hM ˘ ón √ ’ T° ô˘j ∂ d ¬˘, a ˘ Édp ≥˘ G◊ Öu hG d ˘ ƒ˘i , ha ˘ Édp˘ ≥ G U’E° ˘Ñ ˘ìÉ , L˘ ©˘ Gd Π« S° æ , hG dû °ª ù¢ n dGh≤ ª ôn ùMofÉÑ° , dP∂ Jjó≤ ôo dG© jõ õp dG© Π« º,

p SQh° ˘ƒ ˘ ¬, nSQGC° ˘ Πn˘ ¬ dG˘ Π˘ ¬ h T° ¡˘˘ óo ¿ S° ˘« ˘ ón f˘ É h fn˘ Ñ˘ «s˘ æ˘ É fiª ˘ó Gk Y˘ Ñ˘ óo Gd ˘Π ˘¬ H ˘dÉ ˘≤ ˘ô ¿ dG ˘ ˘ ô MQ˘ ª˘ ák d˘ Π˘ ©˘ É ˘ ªÚ , a˘ iOs G e’C˘ fɢ án Hh˘ Πs˘ ≠ dG˘ Sôu° ˘dÉ ˘á , Gd Πs ¡º s U° hS ° Πu º hH ÉQ Σ YΠ «¬ hY Π≈

p GBdp h U° ëÉ ¬p, UÓ° SheÓ° O GFpª Ú, ‘ c ªë h fn Øn ù¢ Hó hG Π∂ p ΠdG¬ z.

V° ɢ± : { e ɢ H ©˘ ˘ óo Y Ñ˘ ɢ On Gd Π˘ ¬˘: a ˘ ¿ Y «˘ ˘ ón Gd ˘ ˘ £˘ ôp g˘ ƒn Y˘ «˘ óo dG˘ Øn˘ ôn H É‚ ÉfRp jôa°† án üdGƒ° ‘ T¡° ôp eQÉ°† ¿ Gòg dG© ΩÉ a ÉY h f º Hî Ò, hG d© « óo j† ° g ƒn ‘ T° ©É Qp fÉ ’H æ ÉFpÉæ ‘ ƒj dG© «ó H≤ ó Qn º YΠ ≈ J¨ « G’ jÉ Ω cª É Z« s ôn Gd ü°sƒ M« É Jn ¡º , ’ T° ©ƒ Qn go º H ¿ G’ jÉ Hæ Øù °¡ É Jn ¨« sô , hb ó bÉ ∫ Gd Π¬ ‘ cà É ¬ dG© õjõ: { ¿ ΠdG¬

p ’ j ¨˘ «˘ ˘ ôo e ɢ H˘ ≤˘ ƒ M˘ à˘ ≈ j˘ ¨˘ «˘ ôh G e˘ É H˘ f˘ Øo˘ ù° ˘¡ p ˘º z. dhn˘ dòn∂ a˘ ≤˘ ó N˘ ô Gd ü° ɢF ª˘ ƒ˘¿ Gd «˘˘ ƒ e˘ ø U° ˘ƒ ˘ ¡p˘ º H˘ ©˘ ón ˘ £˘ ôp ˘ º Gh◊ ª˘ óo d˘ Π˘ ¬, UGC° ˘ Πn˘ Ön Yõ e , h bƒ i bΠ Ñ , h U° ón ¥ OE ôp H ák Ÿû ° äÓ G◊ «IÉ , h cGC ôn ‘ Gb à˘ ë˘ É˘ U° ©˘ ɢ ˘ ¡˘ É, d˘ ≤˘ ó Z˘ É ˘ ˘ à˘ ¡˘ º GŸ ÉO ‘ U° ˘ƒ ˘ ¡p˘ º a˘ ¨˘ Πn˘ Ñ˘ gƒ˘ É, hM É hn Gd û° ¡ƒ G ¿ Jù ° © ón go º aÉ S° ©Ñ óh gÉ , a … T° » j≤ ∞ H© ón Gd «ƒ eÉ Yõ Ánàp º, h … T° » jî †¢ H© ón dG« ƒ øe ÉY‹

ª ºz .

h c ó˘ ¿ {G d ©˘ ó˘∫ g ˘ ƒn S° ɢS ¢o ¶˘ ɢ g ò˘G Gd ˘ ƒ˘¿ , hY Π˘ «˘ ¬˘ b ɢ ˘ Gd ù° ªÉ hG hG ’Q V¢ , hn ¬p U° Ó Gd ÑÓ hG d© ÑÉ , he ø LΠ ¬p SQGC° ΠdG¬ Gd ˘ ôt S° ˘ h f õ˘∫ e˘ ©˘ ¡˘ ºo Gd ˘μ ˘à ˘É Ün hG Ÿ« ˘õ G¿ d˘ «˘ ≤˘ ƒ Gd ˘æ ˘É S¢ o H˘ Éd ˘≤ ˘ù °˘ §,

p hnG dΠ ¬ g ƒn G ◊ ºo Gd ©ó ∫, ’ jë μº o ’ dÉH© ó,∫ h’ j†≤ °» ’ ÉH◊ ,≥ hg ƒn Gd ò… bÉ ∫ ‘ cà É ¬ p Gd ©õ jõ : {h fn †° ™ GŸ ƒG Rj Gd ≤pù °§ d« ƒ Gd ≤« Ée á* aÓ Jo ¶ Πn ºo fØ ù¢ l T° «Ä * aÓ Jo ¶ Πn º fØ ù¢ l nT° «Ä h* ¿ Éc¿ eã ≤É ∫ MÑ øe ôNn On ∫ Jn« Éæ HÉ¡ h cn Øn ≈ ÉæHp pSÉMzÚÑ° . dòdhn∂ ôn Gd Π¬ YÑ É On √ HÉ d© ó∫ hG ’M ù° É¿ , h fn ¡É go º Yø Gd ¶Π º hG d£ ¨« É¿ , h ôs Gd ¶Π ºn YΠ ≈ fØ ù° ¬ p hY Π≈ YÑ É √, a≤ É∫ Gd Π¬ ‘ G◊ ój Gd ≤ó S° »q

p Πs p Qn Jh© ɤ fGC ¬ Gd ò… Qh G√ Gd Ñ» t U° Πs ≈ Gd Π¬ YΠ «¬ hS ° ºn Yø Q ¬ ÉÑJ bÉ ∫: { jn É É …, fu » ôse Gd ¶Π ºn ΠY≈ pùØfn° » hn ©Π ¬ « º

p ën ôse , an Ó Jn ¶É ªƒ Gz ; hb É∫ S° « óo fÉ h fn Ñ« tæ É fiª ól U° Πs ≈ Gd Π¬ YΠ «¬ hS ° Πs º: )G Js ≤ƒ G Gd ¶Π ºn an ¿ Gd ¶Π ºn Xo Πo ªÉ jnƒ Gd ≤p« É z(.

hJ ɢH ™˘: {d ≤˘ ó˘ L ©˘ ˘ Gd Π˘˘ ¬ Gd ˘© ˘ó ∫ hG Ÿ« ˘õ G¿ GCjo˘ ¡˘ É G’ N˘ ƒI , S° ˘É S¢ n GŸ Π∂ p Gh◊ μoº àdGh© É H SÉædG,¢ aÉ≤ ∫ ΠdG¬ ‘ dGô≤ ¿ dG Ëôμn: sùdGh{° ªÉ Qn an ©É¡ hn nVhn° ™ ŸG« Gõ¿ * ’ Jn £¨ Gƒ ‘ ŸG« Gõ¿ h* bGC« ªGƒ Gd ƒn R¿ HÉ d≤ p ù° §p h’ pùîJoGhô° ŸG« Gõ¿ z; hn nTQGC° Éfón ΠdG¬ ¤ dP∂ aÉ≤ ∫ ‘ Gd ≤ô ¿ Gd ô a≤ É∫ : { ¿ Gd Π¬ j ôo co º ¿ Jo Ot hG G’ eÉ fÉ ¤

gΠpÉ¡ h* GPGE M ª º H SÉædG¢ ¿ ëJn ªGƒ dÉH© óz∫ ; óbhn L© Gd Π¬ Gd ü° ó¥ j† ° S° ÉS ° h ƒ gn ô Gk ‘ M« ÉIp G’ fù °É ¿ a≤ É∫ : {j É GCnjo É¡ Gd òj æƒ G G Js ≤ƒ G Gd Π¬ hc ƒf ƒG e™ Gd ü° ÉO bÚ z; h òs Qn e Gd

μnòp Üp ‘ Gd à© É H Gd æÉ S¢ a≤ É∫ ‘ cà É ¬ dG© õjõ: { ¿ ΠdG¬ ’ jó¡ …

p øen g ƒn ù° ôp ± c òs GÜ z. ’ anÉ Qa ©ƒ G Q hS °μ º GCjoÉ¡ ùŸGΠ° ªƒ ¿, Gƒfƒch e ™˘ Gd ü°s ɢO bÚ , a ˘ ¿ G’ º˘n ⁄ J ˘© ˘ ôp ± ‘ Z ˘HÉ ˘ ôp G j’C ˘É Mh ˘pVÉ ° ˘ gôp ˘É c˘ ˘ μ˘ º˘, M˘ ˘ ª˘ â H˘ Éd ˘© ˘ó ∫ hG dü °˘ ó¥ H Gd ˘æ ˘É S¢ , hf û° ˘ ôn ÿG « ¡º , h X¡ ô G ◊≥ h g Πn ¬, h bn ª© WÉÑdG h fÉHRn« ¬z . hb É∫ : { GCjo¡ É Gd ΠÑ æÉ f« ƒ¿ , fs ¬ ’ Y¶ ºn dG© ó∫ GPGE ÉL ø‡ ƒg bÉ OQl YΠ ≈ Gd ¶Π º a Πn º jn ¶ º, h’ cGCª øe óY∫ Gp ◊cÉ º ùŸGh° hƒD ,∫ Gd ò… õu∫ Gd Π¬ Hù °Ñ Öp Yó d¬ e N

p hH ôc ‘ OÓÑdG, Éeh éj© Πo ¬ YΠ ≈ jn j¬ ón p ø e h eÉ ¿ h Wo ª f« æ ‘ ƒΠb Üp dG© OÉÑ ¿ ƒg Yn ón ∫

p hS ° Πs ºn H« ¡º hU ° ón ¥ e© ¡º , hb ó Yn ós fn Ñ« tæ É fiª ól U° Πs ≈ Gd Π¬ YΠ «¬ G◊ É Gd ©É ∫ eø HÚ S° Ñ© S° ªÉ go º a≤ É∫ : {S °Ñ © ál Πt¡ ºo ΠdG¬ ‘ Πu¬ p jƒ ’ ’ Πt¬ : h Yn ós eæ ¡º { eÉ YÉ ∫z … MÉ YÉ .∫ aù ° Ñ˘

ë˘ É˘¿

en ø˘ M

«˘ ɢ Gd

≤˘

Π˘ ƒ˘

Ün H ɢ◊ ≥, h f

ɢ Qn Gd

ü°t ˘ó hn

Qn H ˘dÉ ˘© ˘ó ∫; hnS °Ñ ëÉ ¿ eø V° «s≥ dÉH¶ Πº oU° hóo Qn dG¶ ÚŸÉ, h sûHn° ôn dÉH Øn ôn ƒΠb Ün GŸ ¶Π ƒe Ú, hd ≤ó H« p Sh° Πsº

s Gd Π¬ d º fÑ «tμ º fiª ól U° Πs≈ Gd Π¬ YΠ «¬ e ôn co º a≤ É∫ d º: { «É Qo ª GCFp ºo, G j

dsòp Jo ƒ fn ¡º hn ƒ fn º, hn ü˘° ˘ Πt ƒ˘¿ Yn ˘ Πn «˘ ˘ º˘ hn Jo ü˘° ˘ Πt ƒ˘¿ Yn ˘ Πn «˘ ¡˘p º˘; hnT ° ˘ ônG

Qo GCnFp ª˘ ˘ ˘ G j˘ JoÑ ¨p† °ƒ fn ¡º hn Ѩ p ƒo°† fn º, hn ΠJn © ƒæo fn ¡º hn Πjn© ƒæo fn ºz . V° ɱ : { j¡ É GŸ ù° Πª ƒ¿ , eÉ Lª ¿ fà ò cs ôn Gd «ƒ e™ aô

MnàpÉæ HÉ d© «ó , aô M æÉ H© p õu gò G Gd óu jø , Gd ò… On æÉ a« ¬ fnÑ «tÉæ fiª ól U° Πs≈ Gd Π¬ YΠ «¬ p hS ° Πs º YΠ ≈ a† ° ÷¡ É aÉ≤ :∫ { aGCn† ° ÷GOÉ¡ Πcª

n G áo ≥ Yæ ón S° Π£ É¿ L ÉFpô z; he É jë ü° Gd «ƒ Πdª ùΠ° ª oùdGáæ° ‘ h Wæp º h‘ àØFÉW¡ º ɉ ƒg ÓàHG d¡ º øe ΠdG¬ h Jn ªë «ü ¢ d« ª« õn Gd Π¬ Gÿ Ñ« e Gd £« Ö, cnª É bÉ ∫ ‘ Gd ≤ô ¿ Gd ôË : {h d« Ñ Π» n ΠdG¬ e ɢ ‘ U° ó˘h Qp co º˘* hd «˘o ª˘ ˘ ëu ü˘¢ e ɢ ‘ b Π˘ ƒ˘ ˘ ˘ º* hG d˘ Π˘ ¬ Y˘ Π˘ «˘ ºl H˘ òG Gd ü°o zQhó, HhGò¡ dG ªë «ü ¢ jnª « õo ΠdG¬ ÑÿG« e sdG£ «Ö , a« é© G Ñ «˘ e μ˘û ° ƒ˘a ˘ , ¡˘ à˘ ƒ˘ Gd ù° ΢, e Ø˘† ° ƒ˘ G ÷É fÖ , ’ ƒ˘G Qj ¬˘p T° »A ; Ñjh≈≤ dG£ « Öo üæekGQƒ° ΠdÉHp¬ , ’ j† ° ôt √ T° »A , an ¡ ƒn GPGE Éc¿ e™ Gd Π¬ p aª ø j† ° ôt √? h PG cÉ ¿ e™ Z Gd Π¬ p aª ø æjn Øn ©¬ ? fGE É¡ S° áo ΠdG¬ àdG» ’ àJ în Πs ∞ h’ Jn Ñàn ós,∫ aª É dG ≈≤ G◊ ≥ WÉÑdGh eƒj ‘ S° ÉM ’ h üfn° ôn ΠdG¬ a« É¡ G◊ ≥ h Rn gn ≥ πWÉÑdG, ¿ WÉÑdG Éc¿ bƒgRn zÉk.

hN ÉW Ö GŸ ù° Πª Ú H≤ ƒd ¬: { ’ aÉ S° ªù °μ ƒG Hó jæp º, hG Y ü°pª Gƒ Hë Ñ Gd Π¬ Lª «© h’ Jn Ø ôs bƒ G, h GEjsÉ co º hG ƒV ¢ ‘ Gd Øà æ H« º he ™ Hæ É hn Wæp º ùeΠ° ª GƒfÉc hGC ùe° «ë «Ú , ’ j≤ H© †° º H© †° , h’ jù ° ∂ H© †μ° º ÉeO H© ,¢† MG GhQòn æàØdG án dG iÈμo Gd à» ón ôo gÉ hjo Égót d º Y óo ht co º d jÓEÉ≤ ´ Hp« º, h GôMGE¥ eóJh hW ˘ ˘ ˘ º d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ , M˘ ≤˘ ≤˘ ƒG hM ˘ó U° ˘ Øu˘ μ˘ º hG L˘ à˘ ª˘ É´ c˘ ˘ ª˘ μº , oShn° Ghót G ô ¥ H« º, a ‰É j c Gd òF Öo eø Gd ¨ º GŸ ÑÉ zIó.

h Jn ˘ ƒn ˘¬ ¤ ùŸG° ˘ dhƒD Y ˘ø g ˘ò √ dG ˘£ ˘FÉ ˘Ø ˘á , H˘ dɢ ≤˘ ƒ:∫ oS{° ˘oSƒ °˘ Gƒ Hæ É cº ÃÉ Vô° » ΠdG¬ SQhƒ° ¬, bGC« ªGƒ jódG h’ Jn Øàn Gƒbôs a« ¬, GL ª© ƒG cΠ ª án G Ÿù °Π ªÚ , hn óh G U° Øs ¡º , H© óh gº Yø GS ° æõ G±

p p WÉ F Øn º h ON Édp ¡É ‘ T° ≤É ¥ hfpõ G´ e™ H© †° p º eh™ dG¨ Ò, ’

ón Gd Π¬ p Jn¨ ôs fs ºo Gd ù° Π£ áo hG ÷É √, a fs μº Gd «ƒ ‘ Gd óo f« É, hZ ó Gk Yæ ƒb ƒa ƒ¿ , h Jo æÉ On h¿ cª É bÉ ∫ Gd Π¬ ‘ cà É ¬p Gd ©õ jõ : { hbp ƒØ go º fGE ¡º ˘ù °˘ hd ˘ƒ ¿z , j˘ ƒ ˘ ˘ Jo˘ ©˘ ôn V° ˘ƒ ¿ ’ Jn˘ î˘ Øn˘ ≈ e˘ æ˘ ˘ º Y˘ Π˘ ≈ Gd ˘Π ˘¬ p N˘ aÉ« á, a óth G æ òo G ’¿ d ùen° d Lƒ G ¡É , hG dΠ ¬ jë ºo H« μænº ÉH◊ ,≥ ’ ©≤ Ön ◊μ ªp gh ƒn Sjô° ™ G◊ ùÜÉ° . Éeh aƒJ« ≤» ’ ΠdÉH¬ ΠY« ¬ ƒJ Πcs h dGE« ¬ fGCo« Ö, ghn ƒn Q Üt dG© Tô¢ Gd ©˘ ¶˘ «˘ º˘, b˘ ƒ∫ g˘ òG Gd ˘≤ ˘ƒ ∫ h S° ˘à ˘¨ ˘ ˘ ôo Gd Π¬ ‹ hd º, hJ ƒH ƒG ¤ Gd Π¬ p Lª «© GCjoÉ¡ ŸG ƒæeƒD¿ d© μΠsº ƒëΠØJ¿ z.

UGh° ˘£ ˘Öë e ˘Ø ˘à ˘» ÷Gª ˘¡ ˘jQƒ ˘á e˘ ø e ˘æ ˘õ ∫ G a’E ˘à ˘AÉ U° ˘Ñ ˘MÉ ˘ ¤ ùe° ˘é ˘ó fiª ó G Úe’C óah øe AÉæHGC ähÒH.

ΠJh≈≤ ÊÉÑb üJGä’É° JáÄæ¡ H© «ó ØdGô£ øe FQ« ù¢ ÷Gª ájQƒ¡ e« ûÉ° ∫ SΠ° «ª É¿ FQh« ù¢ ùΠ›¢ ÜGƒædG Ñf« ¬ H ˘ô ˘ … FQh ˘« ˘ù ¢ M ˘ õ˘Ü dG{ ˘μ ˘à ˘ ˘ÉÖF dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« ˘zá dG ˘Fô ˘« ù¢ ÚeGC ÷Gª ˘« ˘π FQh ˘« ù¢ J ˘μ ˘à ˘π dG{ ˘à ˘¨ ˘« Ò Gh U’E° ˘zìÓ dG ˘æ ˘ÉÖF e ˘« û° ˘É ∫ Y ˘ƒ ¿ dGh ˘Ñ ˘£ ˘jô ˘Σô ÊhQÉŸG ûH° ˘ÉIQ H ˘£ ˘ô ˘ S¢ dG ˘ô ˘YG ˘» fh ˘ÉÖF FQ ˘« ˘ù ¢ ùΠÛG¢ G S’E° ˘ eÓ ˘» ûdG° ˘« ˘© ˘» G Y’C ˘Π ˘≈ ûdG° ˘« ˘ï Y ˘Ñ ˘ó G Òe’C ÓÑb¿ Th° «ï Yπ≤ áØFÉW øjóMƒŸG dG ˘ó ˘RhQ ûdG° ˘« ˘ ˘ï ˘ f ˘© ˘« ˘ ˘º ˘ ùM° ˘ ø Th° ˘üî °˘ «˘ äÉ S° ˘« ˘SÉ °˘ «˘ á AGQRhh ÜGƒfh M ˘dÉ ˘« Ú Sh° ˘HÉ Ú≤˘ eh ˘LGô ˘™ jO ˘æ ˘« ˘á SGEeÓ° «á ùeh° «ë «á .

º˘o

˘

[ ÊÉÑb ÓN∫ UIÓ° dG© «ó GóHh TôcÉ° hÉLÈdG…

ùM)ΩÉ° ThQÉÑ° (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.