Ùeiò° S° «IQÉ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

c ˘ª ˘É L ˘âdÉ ùeIÒ° S° ˘« ˘IQÉ d ˘Π ˘ë ˘Üõ ‘ b ˘iô Hh ˘Π ˘äGó ûdG° ˘ƒ ± h bGE ˘Π ˘« ˘º ÜhôÿG, aGQ ˘© ˘á G Y’C ˘ΩÓ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« ˘á jGQh˘ äÉ G◊ Üõ. bh˘ ó fG ˘£ ˘Π ˘â≤ ùŸGIÒ° e ˘ø dG ˘IÒÑ ‘ ûdG° ˘ƒ ± e ˘GQhô H ˘© Ú MR ˘Π ˘à ˘É ΣhQÉÑdGh Hh« â øjódG áØjôZh, Uhƒ° ’ ¤ iôb G Πb’E« º: äƒfÉY Thë° «º , M« å SGàØbƒà° ¡º áΠFÉY MGCª ó øjR G◊ êÉ TIOÉë° àdG» äÌf G RQ’C âeóbh G◊ iƒΠ Πdª ûÚcQÉ° .

hçó– jR ˘OÉ j ˘© ˘≤ ˘Üƒ e ˘ø e ˘μ ˘Öà G◊ Üõ ‘ ûdG° ˘ƒ ± a ˘≤ ˘É :∫ { ÉæÑÑMGC ¿ f≤ «º òg√ ùŸGIÒ° ‘ ûdGƒ° ± Gh Πb’E« º ójóëàdÉH, ’¿ G Πb’E« º íàØæe ΠY≈ ÷Gª «™ , aƒ¡ ΠbGE« º áÑÙG àdGh© ûjÉ,¢ óbh Éc¿ h’ Gõj∫ HÉàe© É ùŸIÒ° FôdG« ù¢ T° ª© ƒ¿ z.

h ócGC MGCª ó øjR G◊ êÉ TIOÉë° ¿ G{ Πb’E« º Ñæe™ AÉaƒdG ádhóΠd Πdhª üΠîÚ° ÉãeGC∫ QhO… T° ª© ƒ¿ ódGhhh√ ΩƒMôŸG, øëfh ød ùæf≈° GóHGC ûdGAÉaô° .{

ÈàYGh Sƒj∞° øjR G◊ êÉ TIOÉë° ¿ FôdG{« ù¢ T° ª© ƒ¿ ƒg øe YGC¶ º ä’ÉLQ G S’Eà° Ó≤,∫ H≤ » aÉfi¶ É ΠY≈ ÉæÑd¿ àM≈ JÉah¬ .{ Jh ˘HÉ ˘© â ùŸGIÒ° SgÒ° ˘É f ˘hõ ’ f ˘ë ˘ƒ dG ˘Hó ˘« ˘á K ˘º ¤ S° ˘MÉ ˘π Πb’E« º, M« å äOÉY LGQOGCÉ¡ ¤ H« â øjódG.

G

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.