Eπà≤ øwgƒe øe ÉÀΠM QÉÉØFÉH æyájoƒ≤

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - ÉÀΠM ùÿg{`à° zπñ≤

πàb øWGƒŸG OÉg… eGôc» dGóÑY© É,∫ Yª ô√ 16 Sáæ° eG¬ ûFÉYá° , øe ÉàΠMdG- ©Üƒbô AGôL QÉéØfG æYájOƒ≤ ÓN∫ YQ» TÉe° «à ¬ ‘ æeá≤£ ùdGeÓ° «á ‘ dG© ܃bô, h” fΠ≤ ¬ G¤ ùeûà° Ø°≈ Lôe© «ƒ ¿ G◊ eƒμ» M« å QÉa¥ G◊ «IÉ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.