G ΩÓA’C dg© ûiô° G ÌC’C KGOGÔJGE ‘ äéj’ƒdg Ióëàÿg G còe’c« á

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ - Academy 2{ War mare Night Stagiaires Flingueuse Down House Ring{ Bling

G ΩÓa’C dG© ûIô° G Ìc’C kGOGôjGE ‘ äÉj’ƒdG IóëàŸG G cÒe’C« á g» e™ ΩÉbQGC JGOGôjGEÉ¡ øe 28 QÉjGC G¤ GôjõM30¿ :

1 - LQ{ ˘π˘ ùdG° ˘à˘ ˘« ˘zπ 248660000) Πe« ƒ¿ Q’hO.(

2 -{ Πe« ƒ¿ Q’hO.(

3- Q’hO.(

4 - { zInsaisissables ) 104681000 Πe« ƒ¿ Q’hO.(

zMonsters ) 171006000

zWorld 000)722^ 123^ Πe« ƒ¿ 5 - { fGEÉ¡ ædGzájÉ¡ 74681000) Πe« ƒ¿ Q’hO.( 6 -{ zAmerican ) 62791000 Πe« ƒ¿ Q’hO.(

7 -{ Q’hO.(

8 -{ Q’hO.(

9 -{ Πe« ƒ¿ Q’hO.(

10 - Q’hO.(

zLes ) 41705000 Πe« ƒ¿

zLes ) 40000000 Πe« ƒ¿

zWhite ) 25700000

zThe 4363000) Πe« ƒ¿

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.