ÓÑY ΠDG£ «∞

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ΠY≈ ZQº dGFÉ°† á≤ üàb’GájOÉ° àdG» æJ© ùμ¢ SÑΠ° Y ˘Π ˘≈ dG ˘jô ˘VÉ ° ˘á , ûc° ˘∞ FQ ˘« ù¢ f ˘OÉ … N’G ˘AÉ g’G ˘Π ˘» dÉY« ¬ ΠY» óÑY ΠdG£ «∞ G¿ e« fGõ« á jOÉf¬ ΠÑ÷G» , Éjh

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.