JGO:∂ Éjófƒe∫ bô£ ÒZ øμ‡ ‘ üdg° «∞

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ΠWG≥ FôdG« ù¢ ójó÷G ÓdOÉ– Πμf’G« õ… Iôμd dGΩó≤ jôZ≠ jGO∂ ÉØbƒe Éjƒb àj© Π≥ áeÉbÉH Éjófƒe∫ 2022 ‘ bô£ , e© GÈà fG¬ Öéj ΩóY áeÉbG ædGFÉ¡ «äÉ ‘ üaπ° üdG° «∞ hG fΠ≤ É¡ G¤ Éμe¿ ôNGB ÒZ bô£ .

øeh T° ¿ ΩóY áeÉbG ædGFÉ¡ «äÉ ‘ üaπ° üdG° «∞ fhΠ≤ É¡ G¤ ûdGAÉà° cª É OOÎj G¿ çóëj áμHQO ‘ hóL∫ äÉjQhódG HhQh’G« á ΠYh≈ Q SGCÉ¡° QhódG… Πμf’G« õ… ŸGª RÉà. âdÉfh bô£ Tô° ± æJ¶ «º c SÉC¢ dG© É⁄ 2022 ΩÉY ,2010 øμd UGÉJGƒ° IÒãc âΠY ‘ G áfh’B IÒN’G æeÉ¡ Fôd« ù¢ ØdG« ÉØ ùdGùjƒ° ô°… RƒL± ôJÓH FQh« ù¢ GOÉ–’ HhQh’G» ùfôØdG° » e« ûÉ° ∫ JÓH« æ» âÑdÉW áeÉbÉH ædGFÉ¡ «äÉ ‘ ûdGAÉà° ’¿ G◊ IQGô ƒμJ¿ ØJôe© á GóL ‘ æŸGá≤£ ΠÿG« é« á ‘ üaπ° üdG° «∞ üJhπ° G¤ ƒëf 50 áLQO ájƒÄe. VhGhí° jGO∂ òdG… ƒJ¤ e ˘üæ ° ˘Ñ ˘¬ ‘ Rƒ“VÉŸG° ˘» N ˘Π ˘Ø ˘É d ˘jGó ˘Ø ˘« ˘ó ùfÒH° ˘Úà fG ˘¬ ’ j ˘æ ˘Ñ ˘¨ ˘» bG ˘eÉ ˘á ædGFÉ¡ «äÉ ùMÖ° èeÉfÈdG ŸGQô≤ , àMh≈ fG¬ ìÎbG G¿ àjº íæe S’Gà° áaÉ°† G¤ óΠH ôNGB.

Ébh∫ FQ« ù¢ GOÉ–’ Πμf’G« õ… üΠdaÉë° «Ú : ’{ ôYG± OóY T’GUÉî° ¢ øjòdG GhQGR bô£ ‘ Tô¡° GôjõM¿ , ææμd» óMGh æe¡ º, ΣÉægh T° »A óMGh ææμÁ» dƒb¬ μdº fG¬ ’ øμÁ áeÉbG Hádƒ£ Iôμd dGΩó≤ ‘ bô£ ‘ Gòg ûdGô¡° .{ HÉJh™ : àM{≈ ƒdh âfÉc ÖYÓŸG IOÈe, Gògh hóÑj øe MÉf« á ùdG° «SÉ á° ÑdG« Ä« á ÉÑjôZ H© ¢† ûdG° »A , àYÉaó≤ fGC¬ ùædÉHáÑ° G¤ G◊ ûOƒ° ÷Ghª Qƒ¡, S° «ƒμ ¿ ôe’G ùeëà° «Ó .{ eh≈°† ÓFÉb: Øbƒe{» , àYGhó≤ fGC ¬ bƒe∞ GOÉ–’ Πμf’G« õ,… ƒg fG¬ ’ øμÁ ΠdG© Ö ‘ GôjõM¿ , ’ øμÁ G¿ ΠJ© Ö Iôc dGΩó≤ ‘ bô£ AÉæKG üdG° «.{∞

Jhô£ ¥ Πdª Iô h’G¤ G¤ fπ≤ ÑdGádƒ£ G¤ êQÉN bô£ Hdƒ≤ ¬: G{¿ ØdG« ÉØ ΩÉeG N« øjQÉ: hG J¨ «Ò óYƒe ÑdGádƒ£ , hG J¨ «Ò Éμe¿ àeÉbGÉ¡ fhΠ≤ É¡ G¤ Éμe¿ ôNGB.{ VhGhí° : H{© Égó j© Oƒ dGQGô≤ G¤ ØdG« ÉØ HÉHAÉ≤ ÑdGádƒ£ ‘ bô£ hG fΠ≤ É¡ G¤ jôÿG∞ hG ûdGAÉà° , Gògh S° «ƒμ ¿ Vƒeƒ° ´ ædGTÉ≤ ¢ ‘ T’Gô¡° dGΠ≤ «áΠ ŸGáΠÑ≤ , àYGhó≤ fG¬ S° «à º fΠ≤ É¡ óYƒŸG) hG ÉμŸG¿ z(. øμd fπ≤ fFÉ¡ «äÉ Éjófƒe∫ bô£ 2022 G¤ ûdGAÉà° fhO¬ H© ¢† üdG° ©äÉHƒ , PG j© àó≤ FôdG« ù¢ ØæàdG« ò… QhóΠd… Πμf’G« õ… ŸGª RÉà ûàjQOQÉ° SQƒeGOƒμ° G¿ dP∂ S° «çóë Vƒa≈° Ÿ© ¶º äÉjQhódG HhQh’G« á. jGO∂ ióHG{ ØJ¡ ª¬ Oôd a© π HGQᣠQhódG… Πμf’G« õ… ŸGª RÉà,{ æμd¬ ‘ âbƒdG Y© «æ ¬ GóH SÉM° ªÉ Hdƒ≤ ¬: ⁄{ øμj Öéj íæe æàdG¶ «º dô£≤ ‘ üaπ° üdG° «,∞ dòdh∂ àYGó≤ fGC ¬ Öéj J¨ «Ò óYƒŸG hG ÉμŸG¿ , ÿGh« QÉ h’G∫ ƒg ÌcG àMGª É’ øe ÒN’G.{

Ìch G◊ åjó ‘ T’Gô¡° IÒN’G øY fπ≤ Éjófƒe∫ bô£ G¤ êQÉN üaπ° üdG° «,∞ hóÑjh G¿ ΣÉæg LƒJÉ¡ àeÉb’¬ ‘ ûJøjô° ÊÉãdG hG ƒfÉc¿ h’G.∫ ócGh ôJÓH fG¬ S° «ìô£ òg√ ùŸG° ádÉC ΩÉeG áæéΠdG ØæàdG« ájò ÓdOÉ– hódG‹ ÓN∫ àLGª YÉÉ¡ ‘ ûJøjô° h’G∫ ŸGπÑ≤ , øμd ûŸGáΠμ° S’GSÉ° °« á àdG» LGƒJ¡ ¬ àeª áΠã ÑdÉHä’ƒ£ HhQh’G« á ΠÙG« á dGhájQÉ≤ ΠY≈ óM SAGƒ° PG Sà° ô£°† G¤ J¨ «Ò ùeÉgQÉ° àdGΠ≤ «ó ,… G… f’GÓ£ ¥ ‘ ÜGB àf’GhAÉ¡ ‘ QÉjG. G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.