UGΩGÓ£° ÚJÔFÉW ‘ EQÉ£ QƑÑΠE¿

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

øΠYG ùe° ƒdhƒD¿ G¿ çOÉM UGΩGó£° bh™ ÚH JôFÉW» ÜÉcQ ‘ êQóe eQÉ£ QƒÑΠe¿ ùeG¢ ɇ ùJÖÑ° VÉHQGô° ‘ dGÚJôFÉ£ æμd¬ ⁄ j OƒD G¤ VÉjÉë° ΠY≈ æàe¡ ªÉ . ùMhÖ° MÓŸG¶ äÉ h’G,¤ UGâeó£° IôFÉW æjƒH≠ 737 J ˘HÉ ˘© ˘á ûd° ˘cô ˘á ÚLÒa SGdGΰ ˘« ˘É gh ˘» ‘ W ˘jô ˘≤ ˘¡ ˘É G¤ b’G ˘Ó ´ H˘ £˘ Fɢ Iô jG˘ Hô˘ UÉ¢ jG¬ 320- J˘ Hɢ ©˘ á ûd° ˘cô ˘á L˘ «˘ ùà° ˘à ˘QÉ N˘ dÉ« á áØbƒàeh, ΠàbGh© â GAõL øe ΠjPÉ¡ . Ébh∫ eSóæ¡ ƒ°¿ G¿ IôFÉW æjƒÑdG≠ àdG» Jπ≤ 175 ÉÑcGQ UG° «âÑ VÉHQGô° ‘ übG≈° MÉæLÉ¡ . GhQóbh b« ªá ùÿGôFÉ° GƒëH¤ áKÓK ÚjÓe Q’hO SGGΰ ‹ Πe)« Éfƒ hQƒj( πμd IôFÉW. øΠYGh eQÉ£ QƒÑΠe¿ fG¬ ⁄{ ùj° ≤§ MôL≈ ‘ çOÉM dGÚJôFÉ£ ,{ VƒeÉë° G¿ Y{˘ ª˘ Π˘ «˘ äÉ MÓŸG˘ á jƒ÷G˘ á ùe° ˘à ˘ª ˘Iô ûH° ˘μ ˘π W˘ Ñ˘ «˘ ©˘ ».{ YGh˘ Π˘ âæ dG˘ cƒ˘ ádÉ S’GdGΰ «á ùdáeÓ° ædGπ≤ íàa –≤ «≥ ‘ ÉμŸG¿ . ä’Éch)(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.