TGEÉΜ° ∫ ‘ IÓΠH IQÉÆŸG ΠY≈ ØΠN« á bôøe© äé

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

bh™ TGEÉμ° ∫ d« π ùdGâÑ° ‘ IóΠH IQÉæŸG ‘ ÑdGÉ≤ ´ dG¨ Hô» , ΠY≈ ØΠN« á ÓWGE¥ bôØe© äÉ ájQÉf, ÚH πc øe gGôHG« º OÉah… ܃jG øe Lá¡ , fihª ó jh ˘Sƒ ° ˘∞ H ˘ƒ j ˘SÉ Ú° fihª ˘ó Y ˘Π ˘» Y ˘Ñ ˘ó dG ˘GRô ¥ e ˘ø L ˘¡ ˘á K ˘fÉ ˘« ˘á , M˘ «å bGC˘ Ωó gGôHG« º ΠY≈ UΩó° πc øe fiª ó Sƒjh∞° ƒH SÉjÚ° óÑYh GRôdG¥ ùH° «JQÉ ¬, Ée aO™ VÉjôH¢ óÑY GRôdG¥ G¤ ÓWG¥ QÉædG øe SìÓ° HôM» ‘ ÉOEG√ ∫ ܃jGC h⁄ üjÖ° óMG H iPÉC.

h UGCQó° FQ« ù¢ ájóΠH IQÉæŸG ùMø° ܃jG H« ÉfÉ, VhGCí° a« ¬ G¿ T’GÉμ° ∫ òdG… bh™ ÚH àΠFÉY» ܃jG ƒHh SÉjÚ° ƒg ÓN± Tüî° °» ΠY≈ ØΠN« á bôØe© äÉ ájQÉf ÚH TÉÑ° ¿ øe dG© ÚàΠFÉ, dh« ù¢ d¬ G… HÉW™ ΠFÉY» hG S° «SÉ °» .

h VhGCí° ¿ üŸGÉ° ◊á â“ÚH dGÚaô£ äOÉYh Qƒe’G G¤ ùeÉgQÉ° dGÑ£ «© » ÚH AÉæHG IóΠÑdG ØHπ°† ùŸGYÉ° » àdG» âdòH øe øjÒÿG dGh¨ «iQÉ ΠY≈ IóΠH IQÉæŸG ΠgGhÉ¡ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.