Hádƒ£ Éæñd¿ Iôμπd DGIÔFÉ£ ÛDGÄWÉ° «á

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

J˘ Hƒ˘ ©â H˘ £˘ dƒ˘ á d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ d˘ Π˘ μ˘ Iô dG˘ £˘ Fɢ Iô ûdG° ˘WÉ ˘Ä ˘« ˘á d˘ Π˘ Lô˘ É∫ ùdGh° «äGó d© ΩÉ ,2013 àdG» æj¶ ªÉ¡ GOÉ– IôμdG dGIôFÉ£ , ájÉYôH ùcG{.¢ ùcG.¢ z∫, ùaÉæÃäÉ° dG« Ωƒ ÊÉãdG.

Jh ˘≤ ˘ΩÉ MôŸG ˘Π ˘á h’G¤ Y ˘Π ˘≈ e ˘ÖYÓ f ˘OÉ … H{ ˘» . .‘ H ˘» z - f ˘¡ ˘Gô HG ˘gGô ˘« ˘º , Y ˘Π ˘≈ G¿ J ˘≤ ˘ΩÉ MôŸG ˘Π ˘á dG ˘ã ˘fÉ ˘« ˘á dGh˘ æ˘ ¡˘ Fɢ «˘ äÉ Y˘ Π˘ ≈ ûdG° ˘WÉ ˘Å dG ˘eô ˘Π ˘» æŸ ˘à ˘é ˘™ ’{ H ˘jGô ˘zÉ ‘ hR¥ üe° ˘Ñ ˘í . ûjh° ˘ΣQÉ ‘ dG˘ Ñ˘ £˘ dƒ˘ á 28 jôa≤ ÉLôΠd∫ eù≤ °ª Ú Kª ÊÉ ›ª äÉYƒ, 6h ôa¥ ùΠd° «äGó eù≤ °ª á ›ª ÚàYƒ.

Éægh èFÉàf äÉjQÉÑe ùeGC¢ G óM’C: RÉa êQƒL ô‰ ùZhÉ° ¿ MGOôb» ΠY≈ ójôa ÉæM õjõYh QƒN… 2 - ,0 øjhOGh QƒN… QhOh… QƒN… ΠY≈ TπHô° HG» Tójó° ΠjGh» QÉædG 2 - ,0 jQófGh¬ ØdÉc« É¿ ΠjGh» QÉéædG ΠY≈ ódÉN UÆÉÑ° SGôah¢ ùdG° ©« ó 2 - ,0 ÊhQh ìôa OGhQh ùfƒj¢ ΠY≈ jQófG¬ ÉjÉØdÉc¿ ΠjGh» QÉéædG 2 - ,1 ÊhQh ìôa OGhQh ùfƒj¢ ΠY≈ ódÉN UÆÉÑ° SGôah¢ ùdG° ©« ó 2 - ,0 Hh« QÉ SQÉa¢ Sƒjh∞° ƒH TÉëΠ° ΠY≈ äOƒL IQÉÑc êQƒLh ôéZ 2 - ,0 ΠjGh» ‚« º LÉfh» UÆÉÑ° ΠY≈ ûjQQÉ° HG» Tójó° SGh° ©ó Hõj∂ 2 - ,1 Sƒjh∞° ƒH TÉëΠ° Hh« QÉ SQÉa¢ ΠY≈ dG« SÉ¢ SQÉa¢ Sƒjh∞° ôZGO 2 - .1

OÉb äÉjQÉÑŸG G◊ ΩÉμ dhódG« ƒ¿ TπÑ° VΩÉZô° ÊGOh ÑM« Ö ÊƒLh ΠdG≤ «ù ,¢ GhƒjOÉ–’ ¿ LQƒL« Ö jÉÑdG™ HQh« ™ G◊ êÉ Sƒj∞° VhQGô° ÑY« ó êQƒLh OGóM.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.